Fagskolerådet

Kunnskapsdepartementet har utnemnt medlemmer og varamedlemmer til Nasjonalt fagskoleråd for 2024–2025. Dei neste to åra skal dette fagskolerådet gi råd til departementet i spørsmål om høgare yrkesfagleg utdanning i Noreg.

Nasjonalt fagskoleråd blir utnemnt for ein periode på to år, og rådet består av 18 medlemmer og to varamedlemmer til kvar medlem. Dei skal gi råd til Kunnskapsdepartementet i spørsmål om høgare yrkesfagleg utdanning. Fagskolerådet skal også vidareutvikle fagskolesektoren og fremme samarbeid mellom sektoren og arbeidslivet.

Det er partane i arbeidslivet og organisasjonar frå fagskolesektoren som sit i Nasjonalt fagskoleråd, og dei respektive organisasjonane har sjølv nominert sine medlemmer. Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) er sekretariat. Fagskolerådet utnemner eigne arbeidsgrupper for spesielle formål etter behov og samarbeider med faglege nasjonale utval.

Kunnskapsdepartementet har utnemnt følgjande medlemmer og varamedlemmer til Nasjonalt fagskoleråd for 2024–2025:

Medlemmer

 • Trude Tinnlund (LO), Østfold
 • Arvid Ellingsen (LO), Oslo
 • Margrethe Gjessing (NHO), Oslo
 • Tord Hauge (NHO), Oslo
 • Brynjard Rønningen (KS), Østfold
 • Odd Joar Svendsen (KS), Agder
 • Kristine Bettum (Virke), Oslo
 • Trond Bergene (Spekter), Akershus
 • Ingeborg Lovise Tyse (Utdanningsforbundet), Rogaland
 • Einar Hanisch (YS), Oslo
 • Anja Johansen (FFF), Oslo
 • Aage Alexander Hoff (FFF), Akershus
 • Elin Dahling (HØY), Vestfold
 • Ketil Solbakke (HØY), Østfold
 • Trine Røssevold (NFFL), Møre og Romsdal
 • Marthe Dirdal (Kompetanseforbundet), Oslo
 • Thea Tuset (ONF), Oslo
 • Ingrid Marie Aarre (ONF), Oslo

Varamedlemmer

 • Benedikte Sterner (LO), Oslo
 • Kristian Ilner (LO), Oslo
 • Tonje Thorbjørnsen (LO), Akershus
 • Jan Oddvar Holthe (LO), Østfold
 • Målfrid Rønnevik (NHO), Rogaland
 • Henrik Hamborg (NHO), Oslo
 • Inger Dyrnes (NHO), Akershus
 • Svein Harald Larsen (NHO), Oslo
 • Kristin St. Hilaire (KS), Oslo
 • Kristin Holm Jensen (KS), Akershus
 • Thomas Volden (KS), Oslo
 • Lars Runar Zahl-Jensen (KS), Oslo
 • Helene Ytteborg (Virke), Akershus
 • Arild Grande (Virke), Oslo
 • Ingrid P. Gulbrandsen (Spekter), Oslo
 • Olav Wendelbo Kvam (Spekter), Akershus
 • Kristin Vik (Utdanningsforbundet), Oslo
 • Anne Yun Rygh (Utdanningsforbundet), Vestfold
 • Bente Søgaard (YS), Oslo
 • Jill Hellem (YS), Rogaland
 • Ragnhild Bjerkvik (FFF), Rogaland
 • Ommund Vegge (FFF), Akershus
 • Olav Slettahjell (FFF), Oslo
 • Kaia Brækken (FFF), Akershus
 • Adeline Berntsen Landro (HØY), Vestland
 • Gunnbjørg Engehagen (HØY), Agder
 • Jens Christian Thysted (HØY), Telemark
 • Harry Arbe Haugen (HØY), Troms
 • Gry Ulvedalen (NFFL), Oslo
 • Audun Raen (KFF), Agder
 • Thorleif Hjeltnes (FuN), Trøndelag
 • Signe Baksaas Gjeldstad (FuN), Vestfold
 • Nikolas Frogner (ONF), Oslo
 • Edvart Aune (ONF), Akershus
 • Tom Alexander Østensen (ONF), Vestland
 • Vetle Morales Ree (ONF), Troms

Fagskolerådet skal

 • Bidra til å utvikle rammar og strategiar for fagskoleutdanninga som varetek den enkelte, verksemdene og samfunnet sine behov for yrkesretta kompetanse og livslang læring.
 • Fremme dei samla interessene til fagskulane som sjølvstendig del av utdanningssystemet, arbeid for at fagskulane får føreseielege og tilfredsstillande økonomiske vilkår og gi råd til regionale og sentrale styresmakter i aktuelle fagskolesaker.
 • Bidra til fleksible fagskoletilbod tilpassa kvar enkelt student og arbeidslivet sine behov.
 • Arbeide for at studentane sine rettar blir godt varetekne gjennom forskrifter, lovgiving og andre rammevilkår.
 • Styrke samarbeid mellom offentleg og privat fagskolesektor, samarbeide med dei nasjonale fagutvala, og leggje til rette for kvalitetsutvikling i fagskolesektoren.
 • Arbeide for å utvikle system for overgangar begge vegar mellom høgare yrkesfagleg utdanning og høgskole- og universitetsutdanning i samarbeid med NOKUT og UHR.
 • Arbeide for at fagskoletilboda står fram som attraktive utdanningstilbod for dei som ønskjer ei høgare yrkesfagleg utdanning.
 • Vareta kontakt med arbeidslivet for å gi råd om kompetansebehov innan aktuelle fagområde.
 • Bidra til synleggjering av høgare yrkesfagleg utdanning, vurdere behovet for og presentasjon av informasjon om høgare yrkesfagleg utdanning og foreslå område for forsøk, statistikk- og utviklingsarbeid og forsking innanfor fagskolesektoren.
 • Fremme internasjonalisering av og i høgare yrkesfagleg utdanning.