Utvalg skal foreslå endringer i prøver og undersøkelser i skolen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Vi trenger å tenke nytt om hvordan vi måler kvaliteten på norske skoler og hvordan vi driver kvalitetsutvikling. I dag legger vi veldig stor vekt på det som er målbart, men ikke alt som teller i skolen kan telles, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Regjeringen har i dag satt ned et nytt offentlig utvalg, som skal ledes av professor Tine Sophie Prøitz. Utvalget skal gjennomgå bruken av prøver og krav til rapportering og dokumentasjon i skolen. Deres forslag skal bidra til at skolene kan arbeide mer systematisk med å utvikle kvaliteten på skoletilbudet.

– Fagfornyelsen og nye læreplaner har endret innholdet i skolen, og vurderingssystemet må tilpasses både de nye læreplanene og regjeringens ambisjoner. Regjeringen vil både ha en mer praktisk og variert opplæring, der elevene lærer mer og trives bedre, og gi lærere og skoleledere tillit og mer handlingsrom, sier Brenna.

Utvalgsleder Tine Sophie Prøitz er professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har en doktorgrad om læringsutbytte og har lang og bred erfaring fra utrednings- og forskningsarbeid i grunnopplæringen.

– Dette er et viktig arbeid som jeg gleder meg til å gå i gang med sammen med utvalgets medlemmer. Det blir et spennende, krevende og givende arbeid, ettersom kvalitet er et av de viktigste områdene vi kan jobbe med i skolen, sier Prøitz.

Skolens organisasjoner deltar i utvalget

Dagens kvalitetsvurderingssystem i skolen er basert på offentlige utredninger som ble gjennomført for over 20 år siden. Det består av blant annet nasjonale prøver, kartleggingsprøver, undersøkelser, som Elevundersøkelsen, og internasjonale undersøkelser, som PISA.

– Vi har langt mer kunnskap om skolen nå enn for 20 år siden, men kunnskapen gir ikke et dekkende bilde av tilstanden i skolen. Skolen skal både danne og utdanne, og har et mye bredere samfunnsmandat enn hva vi måler i dag. Samtidig bidrar målingene ofte til å skyve oppmerksomheten mot det som er målbart. Her må vi skape en bedre balanse, sier Brenna.

Det offentlige utvalget er et partssammensatt utvalg med medlemmer fra lærerorganisasjonene, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, kommunene, Sametinget og forskere. Utvalget skal involvere elever, lærere, skoleledere, skoleeiere og relevante organisasjoner og fagmiljøer i arbeidet.

Utvalget skal levere en NOU i to deler:

  • En del som beskriver styrker og utfordringer i dagens system skal leveres tidlig i 2023
  • En hoveddel der de anbefaler endringer skal leveres høsten 2023

Utvalgets medlemmer:

Professor Tine Sophie Prøitz, Moss (utvalgets leder)

Lærer Henning Hansen, Lyngen

Fagsjef Wenche Bakkebråten Rasen, Jessheim

Kommunaldirektør Marius Arnason Bøe, Bergen

Assisterende kommunalsjef Mona Haugli, Sortland

Leder Karen Inga Eira, Kautokeino

Seniorrådgiver Bjørg Eva Aaslid, Oslo

Assisterende rektor Bjørn Furulund, Ørje

Leder Edvard Botterli Udnæs, Oslo

Professor Rolf Vegar Olsen, Oslo

Professor Lise Vikan Sandvik, Trondheim

Mandat for utvalg for gjennomgang av kvalitetsvurderingssystemet i skolen