NOU 2020: 2

Fremtidige kompetansebehov III — Læring og kompetanse i alle ledd

Kompetansebehovsutvalget (KBU), ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. mai 2017 for en periode på tre år for å gi en best mulig faglig vurdering av Norges fremtidige kompetansebehov. KBU har vært ledet av professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo. Dette er utvalgets tredje rapport, og den ble overlevert statsråd Henrik Asheim mandag 10. februar 2020. De to andre rapportene ble overlevert i februar de to foregående årene (NOU 2018: 2 og NOU 2019: 2). Rapporten går gjennom tilgjengelig statistikk og analyser på dette området og bidrar med relevante vurderinger. Det er et gjennomgående regionalt perspektiv i rapporten som også ser på fylkeskommunenes arbeid med dimensjonering i videregående opplæring. KBU går også nærmere inn på kompetansemangler og drivere for endrede kompetansebehov, analyserer arbeidslivsrelevans, gjennomføring og kjønnsfordeling i høyere utdanning, samt ser nærmere på forskjeller i deltakelse i læringsaktiviteter i arbeidslivet. I tråd med mandatet gir ikke KBU forslag til tiltak.

Les dokumentet