Skole og videregående opplæring

Det er et mål at skolen skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Skolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende skole. Det er et mål at alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen.

Barn skriver

Hjelpen skal komme nærmere barna

Regjeringen styrker tidlig innsats i hele barnehage- og skoleløpet. Alle skoler skal få tilgang til lærerspesialister i begynneropplæring fra 1. til 4. klasse, og alle skoler og barnehager skal ha spesialpedagogisk kompetanse.

Bilde av tomme pulter i et klasserom

0-24-samarbeidet

Regjeringen vil styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier gjennom økt samarbeid mellom tjenestene. For å lykkes med dette har regjeringen opprettet 0–24-samarbeidet.

bilde av elever

Følg arbeidet med nye læreplaner

Regjeringen fornyer skolens innhold for å sikre at elevene lærer mer og lærer bedre. Fagfornyelsen er den største endringen i skolen siden Kunnskapsløftet i 2006.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

180 millionar kroner til nye læremiddel

07.10.2020: Frå hausten 2020 vart det innført nye læreplanar i skulen. Regjeringa gjer framlegg om 180 millionar til læremiddel i 2021 i samband med dei nye læreplanane. Regjeringa gjer òg framlegg om 80 millionar kroner til digital undervisning,

Regjeringa utvidar ordninga med billigare skulefritidsordning for familiar med låg inntekt

07.10.2020: Skulefritidsordninga (SFO) er ein viktig arena for å bli integrert, inkludert og utvikle sosiale evner. Likevel er det mange barn som ikkje deltar i SFO på grunn av høg foreldrebetaling. Difor foreslår regjeringa i 2021 å utvide ordninga med redusert foreldrebetaling i SFO til òg å gjelde 3. og 4. trinn.

Kontakt

Avdeling for barnehage og grunnskole

Telefon: 22 24 22 47
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo