Utdanning

Skole og videregående opplæring

Skole og videregående opplæring skal ha høy kvalitet og gi den enkelte og samfunnet nødvendige forutsetninger for fremtidig velferd, verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring.

Elever

En videregående opplæring hvor elevene fullfører og kvalifiseres

Det er viktig at elever i videregående opplæring får mulighet til å fullføre og blir kvalifisert til læreplass, arbeid, utdanning og livslang læring. Slik vil regjeringen skape et bærekraftig velferdssamfunn for alle og gode liv for den enkelte.

Logo for null mobbing

Læringsmiljø og mobbing

Alle barn og elever har rett til et trygt og godt og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Lærer og elever

Over 5600 lærere får tilbud om videreutdanning

10.05.2022: Til høsten får over 5600 lærere tilbud om videreutdanning. Rekordmange får fordypning i spesialpedagogikk og praktiske og estetiske fag.

Dokumenter

Meld. St. 6 (2019–2020):

Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Vi skal ha en barnehage og skole som gir muligheter for alle barn og unge – uavhengig av sosial, kulturell og språklige bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske forskjeller.

Melding til Stortinget

Fag - Fordypning - Forståelse

Regjeringen vil fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg skal skolens brede dannelsesoppdrag få en tydeligere plass i skolehverdagen.