Høring - forslag til regler om bruk av fysisk inngripen for å avverge at en elev utsetter noen for psykiske krenkelser eller vesentlig forstyrrer undervisningen for andre elever

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til endringer i opplæringsloven (2023) og privatskoleloven. Departementet foreslår å lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen for å avverge at en elev krenker en person psykisk eller vesentlig forstyrrer opplæringen til andre elever.

Status: På høring

Høringsfrist: 10.10.2024

Vår ref.: 24/3211

Forslag til regler om bruk av fysisk inngripen for å avverge at en elev utsetter noen for psykiske krenkelser eller vesentlig forstyrrer undervisningen for andre elever

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 9. juni 2023 nr. 30 om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova).

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslaget. Fristen for å gi høringsuttalelse er 10. oktober 2024.

Alle som ønsker det, kan sende inn høringsuttalelse. Dette gjelder også privatpersoner og aktører som ikke er oppgitt på adresselisten for denne høringen.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. I tillegg kan dere gjerne informere om høringen på egen nettside, i nyhetsbrev eller liknende. Vi ber kommuner og fylkeskommuner om å videresende dette høringsbrevet i egen virksomhet og oppsummere de ulike innspillene før de oversendes Kunnskapsdepartementet i én felles høringsuttalelse. Vi ber også universiteter og høgskoler om å koordinere eventuelle innspill fra ulike fakulteter og fagmiljøer.

Høringsuttalelser skal sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id3044983 under «Send inn høringssvar».

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på regjeringen.no.

 

 


Med hilsen

Lilly Sofie Ottesen (e.f.)
avdelingsdirektør                                                    Frederik Klaveness
                                                                                   seniorrådgiver 

   

              

 • Departementene
 • Barneombodet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Datatilsynet
 • Folkehelseinstituttet
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringa (FUG)
 • Integrerings- og mangfaldsdirektoratet
 • Likestillings- og diskrimineringsombodet
 • Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (NAFO)
 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
 • Noregs forskingsråd
 • Politidirektoratet
 • Regelrådet
 • Sentralleiinga for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
 • Språkrådet
 • SSB
 • Statsforvaltarane
 • Statped
 • Sysselmeisteren på Svalbard
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Noregs institusjon for menneskerettar
 • Riksrevisjonen
 • Sametinget
 • Sivilombodet
 •  
 • Fylkeskommunene
 • Kommunene
 • Longyearbyen lokalstyre
 •  
 • Abelia - Forum for Friskoler
 • Abelia – Forum for friskoler
 • Afasiforbundet
 • Akademikerne
 • Antirasistisk senter
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barnevakten
 • Blindeforbundet
 • Blå Kors
 • Dysleksi Norge
 • Elev- og lærlingomboda
 • Elevorganisasjonen
 • Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforsking
 • Fagforbundet
 • Fagskolerådet
 • Fellesorganisasjonen
 • Forandringsfabrikken
 • Foreldreforbundet til steinerskolene
 • Foreldrenettverk MOT Mobbing
 • Forening for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI)
 • Foreningen Mobbing i Skolen
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Handikappede Barns Foreldreforening
 • Human-Etisk Forbund
 • Hørselshemmede barns organisasjon
 • Hørselshemmedes Landsforbund
 • Innvandrernes Landsforbund
 • Institutt for samfunnsforsking
 • ISAAC
 • Kristent Pedagogisk Forum
 • Kristne Friskolers Forbund
 • Kristne Friskolers Forbund
 • KS
 • Kulturskolerådet
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Landslaget for nærmiljøskolen
 • Landsorganisasjonen i Norge – LO
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Lykkelige barn
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Læringsmiljøsenteret
 • Mental Helse Ungdom
 • Montessori Norge
 • MOT
 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
 • Nordisk institutt for studium av innovasjon, forsking og utdanning
 • Norges Døveforbund
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
 • Norsk Fosterhjemsforening
 • Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring – NOVA
 • Norsk Kulturskoleråd
 • Norsk Leirskoleforening
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norske fag og Friskolers Landsforbund
 • Norske fag- og Friskolers Landsforbund
 • Norske Kveners Forbund
 • Norske Samers Riksforbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO
 • Odin Stiftelsen
 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering
 • Private grunnskolar godkjent etter opplæringslova § 2-12
 • Redd Barna
 • Riksmålsforbundet
 • Røde Kors
 • Rådet for psykisk helse
 • Rådgiverforum Norge
 • Samarbeidsforumet av organisasjonene til funksjonshemmede
 • Samisk vidaregående skole og reindriftsskole, Kautokeino
 • Samisk vidaregående skole, Karasjok
 • Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
 • Sex og politikk
 • Skeiv Ungdom
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Steinerskoleforbundet
 • Steinerskoleforbundet
 • Taterene/Romanifolkets Menneskerettighetsforening
 • Unge funksjonshemmede
 • UNICEF Norge
 • Unio
 • Utdanningsforbundet
 • Virke
 • Voksenopplæringsforbundet
 • YS