Juridisk avdeling

Avdelingen arbeider med juridiske saker, med utvikling og tolking av regelverket som gjelder for departementets ansvarsområder.

Juridisk avdeling har ansvar for det juridiske arbeidet i departementet og de ulike lovene departementet forvalter. En hovedoppgave er utvikling og tolking av det samlede regelverket på departementets ansvarsfelt.  Avdelingen skal bidra til enhetlig regelverksutvikling og forvaltning av lover og forskrifter på tvers av departementets portefølje. Avdelingen har blant annet ansvar for å utarbeide lovproposisjoner, for forskriftsarbeid og klagebehandling, og juridisk rådgivning og kvalitetssikring internt i KD. I tillegg har avdelingen ansvar for arbeidsrettssaker, generelle saker etter forvaltningsloven og offentlighetsloven og EU/EØS-saker.

Tolkning og vurdering av store deler av det nasjonale, europeiske og internasjonale regelverket som har betydning for departementets virksomhet, ligger også til avdelingen.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for folkehøyskole, arbeidsrett og barnehage (FAB)

  Seksjonen har ansvar for regelverket for barnehager og folkehøyskoler. I tillegg har seksjonen ansvar for arbeidsrettslige spørsmål og saker innenfor Kunnskapsdepartementets område. Videre har seksjonen ansvar for det tverrgående regelverket som fremgår av forvaltningsloven, personopplysningsloven for barnehage- og skolefeltet, og for høringer og departementsforeleggelser av lovproposisjoner/forskrifter som kommer til KD. Seksjonen har også klagesaker på godkjenning av utenlandsk utdanning/yrkeskvalifikasjoner under sitt ansvarsområde.

 • Seksjon for opplæringsrett (SOL)

  Seksjonen har ansvar for regelverket for grunnskole, videregående opplæring og SFO. Seksjonen koordinerer etatsstyringen av Utdanningsdirektoratet på avdelingens område.

 • Seksjon for høyere utdanning, forskning og private skoler (HUP)

  Seksjonen har ansvar for regelverket for universiteter og høyskoler, forskning og forskningsetikk og private skoler. Seksjonen koordinerer etatsstyringen av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og SIKT på avdelingens område.

 • Seksjon for fagskoleutdanning og EØS-rett (FAG)

  Seksjonen har ansvar for studentsamskipnadsloven, og de delene av universitets- og høyskoleloven som regulerer studentorgan, studenters rettigheter til permisjon, tilrettelegging, og krav til læringsmiljø mv. I tillegg kommer ansvar for regelverk som regulerer NOKUT sin virksomhet. Seksjonen har videre ansvar for regelverk om fagskoler, voksenopplæring, yrkeskvalifikasjoner, utdanningsstøtte og et generelt ansvar for EØS-rettslige spørsmål og offentlighetsloven. Seksjonen koordinerer etatsstyringen av NOKUT på avdelingens område.