Avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid

Avdelingen arbeider med politikkutvikling og analyse av høyere utdanning og forskning. Avdelingen har også et internasjonalt ansvar.

Avdelingen har et særlig ansvar for koordinering av utdannings- og forskningspolitikken og for koordineringen av arbeidet med Forskningsrådets forskningsbudsjett. Avdelingen har også et internasjonalt ansvar.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for kvalitetsutvikling og kvalitetsvirkemidler

  Seksjonen har ansvar for økt kvalitet i høyere utdanning og forskning og følger opp virkemidler for kvalitet i Forskningsrådet, SIU, NOKUT og EU. Rekruttering og karriere, digitalisering og læringsmiljø er sentrale kvalitetsfaktorer. Seksjonen koordinerer arbeidet med polarforskning.

 • Seksjon for innovasjon, samspill og instituttpolitikk

  Seksjonen har ansvar for forskningspolitikk som er særlig rettet mot instituttsektoren og for regionale forskningsfond. Seksjonen følger opp virkemidler for økt samarbeid mellom utdannings- og forskningsinstitusjoner og arbeids- og næringsliv, tettere kobling mellom høyere utdanning, forskning, innovasjon, verdiskaping og livslang læring. Seksjonen koordinerer arbeidet med nordområdene.

 • Seksjon for internasjonalt samarbeid

  Seksjonen koordinerer departementets internasjonale arbeid knyttet til multilaterale organisasjoner som UNESCO, OECD og Europarådet, bilateralt samarbeid med strategisk prioriterte land og sekretariatsoppgaver for den norske UNESCO-kommisjonen.

 • Seksjon for Europa, EU og EØS-arbeid

  Seksjonen koordinerer arbeidet med norsk deltakelse i EUs forsknings- og utdanningssamarbeid, inkludert rammeprogrammene for forskning og innovasjon og for utdanning. Seksjonen har også ansvar for koordinering av nordisk samarbeid om forskning og utdanning.

 • Seksjon for budsjett og koordinering

  Seksjon koordinere regjeringens arbeid med langtidsplaner for forskning og høyere utdanning, bevilgninger til forskning gjennom Norges forskningsråd, saker knyttet til dimensjonering og opptak til høyere utdanning, forskningsinfrastruktur, åpen tilgang til vitenskapelige artikler og forskningsdata, og vitenskapelige priser.

 • Seksjon for profesjonsutdanning og -forskning

  Seksjonen koordinerer regjeringens arbeid med profesjonsutdanning og profesjonsforskning, med særlig vekt på lærerutdanningene og helse- og sosialfagutdanningene. Utviklingsarbeidet med nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) er organisatorisk plassert i seksjonen.