Seksjon for innovasjon, samspill og instituttpolitikk

Seksjonen har ansvar for forskningspolitikk som er særlig rettet mot instituttsektoren og for regionale forskningsfond. Seksjonen følger opp virkemidler for økt samarbeid mellom utdannings- og forskningsinstitusjoner og arbeids- og næringsliv, tettere kobling mellom høyere utdanning, forskning, innovasjon, verdiskaping og livslang læring. Seksjonen koordinerer arbeidet med nordområdene.