Avdeling for eierskap i høyere utdanning og forskning

Avdelingen arbeider med etatsstyring av statlige universiteter og høyskoler, med tilskudd og politikk overfor private høyskoler. Avdelingen arbeider også med forvaltning av bygg, med studentsamskipnadene og studentvelferd.

Avdelingen har blant annet ansvaret for etatsstyringen av og finansieringen av statlige høyskoler og universiteter, finansieringen av virksomhetsbudsjettene for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), NOKUT, Kunnskapssektorens tjenesteleverandør - Sikt, Norges forskningsråd, Universitetssenteret på Svalbard, De nasjonale forskningsetiske komiteene, Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), og for selskapsforvaltningen i universitets- og høyskolesektoren.

Avdelingen har også ansvaret for politikken overfor og finansieringen av private høyskoler som får tilskudd over Kunnskapsdepartementets budsjett. Avdelingen har ansvar for forvaltning av bygg og oppfølging av byggeprosjekter i universitets- og høyskolesektoren. Videre har avdelingen ansvaret for tilskudd til studentvelferden, for studentsamskipnadene og for studentboliger.

Avdelingen har fire seksjoner: Seksjon for finansiering, seksjon for økonomiforvaltning og studentvelferd, seksjon for strategi og utvikling og seksjon for styring.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for økonomiforvaltning og studentvelferd

  Seksjonen har ansvar for å sikre god økonomiforvaltning ved statlige høyskoler og universiteter og øvrige virksomheter underlagt avdelingen og eierskapsforvaltning av selskaper som er eid av UH-institusjonene. Seksjonen har ansvaret for kontroll med tilskuddene til private høyskoler. Seksjonen har også ansvar for politikkutforming i tilknytning til studentsamskipnader, tilskudd til studentboliger  og sosiale formål for studenter, samt ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i UH-sektoren og øvrige virksomheter.

 • Seksjon for strategi og utvikling

  Seksjonen har et pådriver- og koordineringsansvar for strategi- og politikkutvikling med relevans for eierskapet innenfor høyere utdanning og forskning. Seksjonen har ansvar for utviklingsavtalene med universiteter og høyskoler og for spørsmål knyttet til struktur og tilknytningsform. Videre har de ansvaret for campusutvikling, oppfølging av byggeprosjekter ved universiteter, statlige høyskoler og universitetsmuseene. Ansvaret for digitalisering og informasjonssikkerhet i universitet- og høyskolesektoren og øvrige underliggende virksomheter, ligger også til seksjonen.

 • Seksjon for styring

  Seksjonen har ansvar for etatsstyring av statlige universiteter og høyskoler, Norges forskningsråd, Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), De nasjonale forskningsetiske komiteene, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og Sikt. Seksjonene har også ansvar for dialogen med de private høyskolene. Dette inkluderer ansvaret for tildelingsbrev til institusjonene nevnt foran. Seksjonen har ansvar for selskapsforvaltningen i universitets- og høyskolesektoren. Seksjonen har også ansvaret for analyse og for å videreutvikle statens forvaltning av forsknings- og utdanningsinstitusjoner, herunder arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverstøtte.

 • Seksjon for finansiering

  Seksjonen har ansvar for å koordinere, kvalitetssikre og følge opp avdelingens arbeid med de årlige statsbudsjettene og finansieringen rettet mot universiteter, statlige og private høyskoler og andre aktører innenfor høyere utdanning og forskning, som får tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet. Det omfatter det resultatbaserte finansieringssystemet for universiteter og høyskoler.