Avdeling for eierskap i høyere utdanning og forskning

Avdelingen arbeider med etatsstyring av statlige universiteter og høyskoler, med tilskudd og politikk overfor private høyskoler. Avdelingen arbeider også med forvaltning av bygg, med studentsamskipnadene og studentvelferd.

Avdelingen har ansvaret for etatsstyringen av statlige høyskoler og universiteter, for tjenesteorganet, kvalitetsorganene i Oslo og Bergen, Forskningsrådet, de nasjonale forskningsetiske komiteene, NUPI, og for selskapsforvaltningen i universitets- og høyskolesektoren.

Avdelingen har også ansvaret for forvaltningen av tilskuddene til og politikken overfor private høyskoler. Avdelingen har ansvar for forvaltning av bygg og oppfølging av byggeprosjekter i universitets- og høyskolesektoren. Videre har avdelingen ansvaret for studentvelferden, for studentsamskipnadene og for studentboliger.

Avdelingen har fire seksjoner; Seksjon for finansiering, seksjon for økonomiforvaltning, seksjon for strategi og utvikling og seksjon for styring.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for økonomiforvaltning og studentvelferd

  Har ansvar for å sikre god økonomiforvaltning ved statlige høyskoler og universiteter og øvrige virksomheter underlagt avdelingen (DIKU, NOKUT, UNIT, NUPI, NFR og FEK). Seksjonen har ansvaret for kontroll med tilskuddene til private høyskoler. Seksjonen har også ansvar for politikkutforming i tilknytning til studentsamskipnader og sosiale formål for studenter, samt ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i UH-sektoren og øvrige virksomheter.

 • Seksjon for strategi og utvikling

  Seksjonen har et pådriver- og koordineringsansvar for strategi- og politikkutvikling med relevans for eierskapet innenfor høyere utdanning og forskning. Seksjonen har ansvar for utviklingsavtalene med universiteter og høyskoler og for spørsmål knyttet til struktur og tilknytningsform. Videre har de ansvaret for campusutvikling, oppfølging av byggeprosjekter ved universiteter, statlige høyskoler og universitetsmuseene. Ansvaret for digitalisering og informasjonssikkerhet i universitet- og høyskolesektoren og øvrige underliggende virksomheter, ligger også til seksjonen.

 • Seksjon for styring

  Seksjonen har ansvar for etatsstyring av statlige universiteter og høyskoler, private høyskoler, Norges forskningsråd, Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), De nasjonale forskningsetiske komiteene, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) og Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (UNIT). Dette inkluderer ansvaret for å utarbeide tildelingsbrev til alle institusjonene nevnt foran. Seksjonen har ansvar for selskapsforvaltningen i universitets- og høyskolesektoren og forvalter eierstyringen av selskapene som er eid direkte av Kunnskapsdepartementet. Seksjonen har også ansvaret for analyse og for å videreutvikle statens forvaltning av forsknings- og utdanningsinstitusjoner, herunder arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverstøtte.

 • Seksjon for finansiering

  Seksjonen har ansvar for å koordinere, kvalitetssikre og følge opp avdelingens arbeid med de årlige statsbudsjettene og finansieringen av universiteter, statlige og private høyskoler og andre aktører innenfor høyere utdanning og forskning, som får tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet. De har også ansvar for finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Arbeidet med finansiering og insentiver for god forvaltning av leie- og byggeprosjekter for universiteter og høyskoler ligger også til seksjonen.