Seksjon for styring

Seksjonen har ansvar for etatsstyring av statlige universiteter og høyskoler, Norges forskningsråd, Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), De nasjonale forskningsetiske komiteene, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og Sikt. Seksjonene har også ansvar for dialogen med de private høyskolene. Dette inkluderer ansvaret for tildelingsbrev til institusjonene nevnt foran. Seksjonen har ansvar for selskapsforvaltningen i universitets- og høyskolesektoren. Seksjonen har også ansvaret for analyse og for å videreutvikle statens forvaltning av forsknings- og utdanningsinstitusjoner, herunder arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverstøtte.