Seksjon for økonomiforvaltning og studentvelferd

Har ansvar for å sikre god økonomiforvaltning ved statlige høyskoler og universiteter og øvrige virksomheter underlagt avdelingen (DIKU, NOKUT, UNIT, NUPI, NFR og FEK). Seksjonen har ansvaret for kontroll med tilskuddene til private høyskoler. Seksjonen har også ansvar for politikkutforming i tilknytning til studentsamskipnader og sosiale formål for studenter, samt ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i UH-sektoren og øvrige virksomheter.