Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder

Avdelingen arbeider med de strategiske satsingsområdene styring og samordning, kunnskapsgrunnlag, analyse og digitalisering. Avdelingen koordinerer også arbeidet med statsbudsjettet.

Avdelingen har fem seksjoner/enheter og ansvaret for departementets fellesfunksjoner.

Avdelingen har to faglige knutepunkter: Knutepunkt for analyse og kunnskapsgrunnlag og Knutepunkt for styring og digitalisering.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for HR

  Seksjonen har ansvar for departementets arbeid med personalforvaltning, organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling. Seksjonen har i tillegg ansvar for HMS, utvikle rutiner og prosesser på HR-feltet, samt gi råd og beslutningsstøtte til departementets ledere.

 • Seksjon digitalisering, budsjett og styring

  Seksjonen har ansvar for å koordinere statsbudsjettet på KDs område, statsregnskapet, internbudsjettet og intern økonomi. Videre har seksjonen ansvar for styrings- og samordningssaker som er felles for hele departementet, for eksempel regjeringsnotater fra andre departementer. Knutepunkt for styring og digitalisering er plassert i seksjonen. Knutepunkt for styring og digitalisering skal bidra til helhet og sammenheng i KDs styring av underliggende virksomheter og sektorer. Knutepunktet har også ansvar for KDs ambisjon om å bli et digitalt modent departement. Knutepunktet har en pådriverfunksjon, og koordinerer ved behov KDs arbeid med digitalisering.

 • Seksjon for dokumentasjon, drift og regnskap

  Seksjonen har ansvar for arkivtjeneste, drift av lokaler, intern økonomi og regnskap.

 • Seksjon for analyse og kunnskapsgrunnlag

  Seksjonen har ansvar for utvikling og bruk av det kunnskapsgrunnlaget som politikkutviklingen i departementet og sektorens tjenesteproduksjon skal bygge på. Seksjonen koordinerer KDs arbeid med forskning og statistikk på utdanningsfeltet.

 • Seksjon for tjenester og sikkerhet

  Seksjonen har ansvar for kontorstøttefunksjoner i alle fagavdelinger, informasjonsforvaltning, IKT-drift, sikkerhet og beredskap.