Oktasašbálvalusaid ja strategalaš vuoruhansurggiid ossodat

Ossodat bargá stivrema ja ovttastahttima, máhttovuođu, analyserema ja digitaliserema strategalaš vuoruhansurggiiguin. Ossodat koordinere maid stáhtabušeahta bargguid.

Ossodagas leat njeallje sekšuvnna ja lea ovddasvástádus departemeantta oktasašdoaimmaide. 

Ekonomiija ja stivrensekšuvnna ovddasvástádus lea koordineret stáhtabušeahtta ja departemeanttaid siskkáldas ekonomiija bargguid, oččodit kvalitehta departemeantta máhttosektora, vuollásaš doaimmaid ja fitnodagaid/servviid stivremis. Sekšuvdna koordineret departemeantta bargguid mat gusket sektora servodatsihkarvuhtii ja gearggusvuhtii.  

Siskkáldashálddahusa sekšuvnna ovddasvástádus lea arkiivabálvalusat ja diehtojuohkinhálddašeapmi, DGT-doaibma, sihkarvuohta ja gearggusvuohta ja lanjaid doaimmaheapmi. 

HR (Human Resources / Olmmošlaš resurssat) sekšuvnna ovddasvástádus lea organisašuvdnaovddideapmi, gelbbolašvuođaovddideapmi ja bargoveahkahálddašeapmi. Sekšuvnnas lea maid ovddasvástádus DBS doaimmaide.  

Analyseren ja máhttovuođu sekšuvdna galgá leat veahkkin buoremusat ovddidit ja váldit atnui máhttovuođu man nala departemeanttaid ja sektora bálvalusbuvttadeami politihkkaovddideapmi galgá huksejuvvot. 

Digitaliserenprošeakta ovttastahttá ja duvdá ovddos máhttosektora digitaliserema.