Seksjon for økonomi og styring

Seksjonen har ansvar for å koordinere statsbudsjettet på KDs område, statsregnskapet, internbudsjettet og intern økonomi. Videre har seksjonen ansvar for styrings- og samordningssaker som er felles for hele departementet, for eksempel r-notater fra andre departementer, samfunnssikkerhet- og beredskap, virksomhetsplanen og innkjøp. Knutepunkt for styring er plassert i seksjonen. Knutepunkt for styring skal bidra til helhet og sammenheng i KDs styring av underliggende virksomheter og sektorer.