Seksjon digitalisering, budsjett og styring

Seksjonen har ansvar for å koordinere statsbudsjettet på KDs område, statsregnskapet, internbudsjettet og intern økonomi. Videre har seksjonen ansvar for styrings- og samordningssaker som er felles for hele departementet, for eksempel regjeringsnotater fra andre departementer. Knutepunkt for styring og digitalisering er plassert i seksjonen. Knutepunkt for styring og digitalisering skal bidra til helhet og sammenheng i KDs styring av underliggende virksomheter og sektorer. Knutepunktet har også ansvar for KDs ambisjon om å bli et digitalt modent departement. Knutepunktet har en pådriverfunksjon, og koordinerer ved behov KDs arbeid med digitalisering.