Seksjon for strategi og utvikling

Seksjonen har et pådriver- og koordineringsansvar for strategi- og politikkutvikling med relevans for eierskapet innenfor høyere utdanning og forskning. Seksjonen har ansvar for utviklingsavtalene med universiteter og høyskoler og for spørsmål knyttet til struktur og tilknytningsform. Videre har de ansvaret for campusutvikling, oppfølging av byggeprosjekter ved universiteter, statlige høyskoler og universitetsmuseene. Ansvaret for digitalisering og informasjonssikkerhet i universitet- og høyskolesektoren og øvrige underliggende virksomheter, ligger også til seksjonen.