Seksjon for profesjonsutdanning og -forskning

Seksjonen koordinerer regjeringens arbeid med profesjonsutdanning og profesjonsforskning, med særlig vekt på lærerutdanningene og helse- og sosialfagutdanningene. Utviklingsarbeidet med nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) er organisatorisk plassert i seksjonen.