Seksjon for fagskoleutdanning og EØS-rett (FAG)

Seksjonen har ansvar for studentsamskipnadsloven, og de delene av universitets- og høyskoleloven som regulerer studentorgan, studenters rettigheter til permisjon, tilrettelegging, og krav til læringsmiljø mv. I tillegg kommer ansvar for regelverk som regulerer NOKUT sin virksomhet. Seksjonen har videre ansvar for regelverk om fagskoler, voksenopplæring, yrkeskvalifikasjoner, utdanningsstøtte og et generelt ansvar for EØS-rettslige spørsmål og offentlighetsloven. Seksjonen koordinerer etatsstyringen av NOKUT på avdelingens område.

Avdelingsdirektør er Therese Sofie Aasen.