Skolefritidsordningen (SFO)

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1. – 7. årstrinn. Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for kommunene til å ha en slik ordning i feriene. Opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i SFO.

Skolefritidsordningen skal være noe annet enn skole og barnehage, og den er ikke en del av skolen.

Regjeringen innførte fra høsten 2022 tilbud om 12 timer gratis SFO i uken for alle førsteklassinger. Ordningen er utvidet til 2. trinn fra høsten 2023 og blir utvidet til 3. trinn fra høsten 2024. Over 90 prosent av førsteklassingene deltar nå i skolefritidsordningen.

Rammeplanen for SFO

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi omsorg og tilsyn.

Rammeplanen presiserer regelverket og hva som er verdigrunnlaget for SFO, og den beskriver innhold og arbeidsmåter i SFO. Kommunen eller den kommunen bruker til å oppfylle sin plikt etter opplæringsloven § 13-7 må følge rammeplanen, men planen åpner for lokale variasjoner og satsinger.

Kommuner, skoler og SFO-er bestemmer selv hvordan de vil jobbe for å bli kjent med og innføre rammeplanen. Utdanningsdirektoratet har laget støttemateriell som SFO-ene kan velge å bruke hvis de vil.

Skolefritidsordningen skal ha vedtekter som fastsettes lokalt av kommunen. Vedtektene skal som et minimum inneholde eierforhold, opptaksmyndighet, opptaksriterier, opptaksperiode, oppsigelse av plassen, foreldrebetaling, leke- og oppholdsareal, daglig oppholdstid, åpningstider og bemanning og ledelse.

Kvalitetsutvikling i skolefritidsordningen

Utdanningsdirektoratet har laget nettressurser om kvalitetsutvikling i skolefritidsordningen (SFO) for å støtte kommuner, skoler og skolefritidsordninger. Nettressursene inneholder nyttig informasjon, kompetansepakker og oversikt over regelverket knyttet til SFO.

Regelverk

Kommunen kan kreve utgiftene til skolefritidsordningen dekket gjennom foreldrebetaling. Det er flere ulike moderasjonsordninger for SFO.

  • Foreldrebetalingen er inntekstsregulert, slik at foreldrebetalingen på 1.-4. årstrinn maksimalt utgjør 6 % av husholdningens inntekt.
  • SFO er gratis for elever med særskilte behov på 5.-7. årstrinn.
  • Enkelte trinn har 12 timers gratis SFO per uke på 1. trinn.
  • Se forskriften på Lovdata

Private skoler med SFO kan søke om tilskudd for å tilby de samme moderasjonsordningene.

Skolefritidsordningene kan enten være private eller kommunale.

Kommunen fører tilsyn med private skolefritidsordninger.

Staten fører tilsyn med de kommunale skolefritidsordningene.

Opplæringsloven § 13-7 fastslår at kommunen skal ha et tilbud om SFO til barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. Opplæringsloven kapittel 9a om elevenes skolemiljø gjelder også for SFO.

Det er ikke krav om pedagogisk personale i SFO, men det er krav om politiattest for den som tilsettes.