Opplæringsloven

Kunnskapsdepartementet

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Lova gjeld grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring i offentlege skolar og lærebedrifter dersom ikkje noko anna er særskilt fastsett.

For opplæring som er spesielt organisert for vaksne, og som kommunen eller fylkeskommunen har ansvaret for, gjeld kapittel 4A.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser