Regelverk for skolen

Bilde av skoleelev som skriver

Opplæringsloven gjelder:

 • Rett og plikt til grunnskoleopplæring og rett til videregående opplæring
 • Private grunnskoler som ikke mottar statstilskudd og privat hjemmeopplæring i grunnskolen.
 • Grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne

Opplæringsloven fastsetter at det i hovedsak er kommunene som er ansvarlige for den offentlige grunnskolen, og at det er fylkeskommunene som er ansvarlige for offentlig videregående opplæring

Loven har regler om blant annet:

 • opplæringens omfang og innhold
 • organisering av undervisningen
 • tilpasset opplæring og spesialundervisning
 • det fysiske og psykososiale skolemiljøet (omfatter også mobbing)
 • elev- og foreldredeltagelse (herunder rådsorganer)
 • skoleledelse og lærerkompetanse
 • skoleskyss
 • fagopplæring i bedrift
 • klage på mangelfull oppfyllelse av rettigheter
 • statlig tilsyn med at lov- og regelverk blir overholdt

Lenke til opplæringsloven

Lenke til Utdanningsdirektoratets sider om regelverk

Forskrift til opplæringsloven inneholder blant annet regler om:

 • elevvurdering og skolens tilbakemelding til elever og foreldre
 • klage på standpunkt- eller eksamenskarakterer
 • vitnemål og fraværsføring
 • sikkerheten til elevene
 • retten til nødvendig rådgivning om sosialpedagogiske forhold og utdannings- og yrkesrådgivning
 • inntak til videregående opplæring
 • formidling av lærlinger og lærekandidater til lærebedrifter
 • oppfølgingstjenesten for dem som ikke fullfører videregående

Lenke til forskrift til opplæringsloven

I tillegg til forskrift til opplæringsloven har vi læreplaner for grunnopplæringen. Disse er vedtatt med hjemmel i loven og har status som forskrift.

Læreplaner

Forskrift om miljørettet helsevern gjelder for offentlige og private barnehager og skoler. Reglene skal bidra til at miljøet fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, og forebygge sykdom og skade.

Forskrift om miljørettet helsevern

Friskoleloven regulerer frittstående grunnskoler og frittstående videregående skoler. Loven har regler om godkjenning av frittstående skoler (friskoler) med rett til statstilskudd. For at en friskole skal kunne godkjennes må den drive sin virksomhet på ett av følgende grunnlag:

 • livssyn
 • anerkjent pedagogisk retning
 • internasjonalt
 • særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett
 • norsk grunnskoleopplæring i utlandet
 • særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede
 • videregående opplæring i små og verneverdige håndverksfag
 • videregående opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram
 • særskilt profil

Norge er forpliktet etter internasjonale konvensjoner til å sikre at barn får mulighet til å velge alternative skoler til den offentlige skolen. Gjennom godkjenningsordningen skal staten sikre at barn og unge som går i en frittstående grunnskole oppfyller opplæringsplikten etter opplæringsloven.

Utdanningsdirektoratet behandler søknader om etablering av friskoler og fører tilsyn med at skolene oppfyller kravene i regelverket og at statstilskuddet kommer elevene til gode.

Friskoleloven

Godkjenning av friskoler etter friskoleloven

Det er fastsatt to forskrifter til friskoleloven. Den generelle friskoleforskriften inneholder regler om blant annet elevvurdering, eksamen, klage og skyss. Økonomiforskrift til friskoleloven inneholder regler om budsjett, regnskap, kontroll og revisjon for friskoler.

Generell forskrift til friskoleloven

Utdanningsdirektoratet tolker opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter når det er behov for avklaring på nasjonalt nivå. Utdanningsdirektoratet har også ansvaret for rundskriv. Det er utarbeidet veiledninger som forklarer regelverket på enkelte områder og hvordan det kan anvendes.

Tolkning av regelverket

Fylkesmannen har som oppgave å informere og veilede skoleeiere, allmennhet og aktuelle målgrupper om regelverket og regelverksendringer i grunnopplæringen og om frittstående skoler.

Fylkesmannen

Spørsmål om regelverket

Dersom du har spørsmål om regelverket, bør du i første omgang ta saken opp med skolen, eventuelt deretter med skoleadministrasjonen i kommunen for grunnskolen eller skoleadministrasjonen i fylkeskommunen for videregående opplæring. Dersom du mener at du ikke har fått et tilfredsstillende svar fra kommunen eller fylkeskommunen, kan du henvende deg til statsforvalteren.