Friskoleloven

Formålet med denne lova er å medverke til at det kan opprettast og drivast frittståande skolar, slik at foreldre og elevar kan velje andre skolar enn dei offentlege, jf. menneskerettsloven § 2 nr. 2.

Departementet kan godkjenne skoler etter en skjønnsmessig vurdering. Godkjenning skal ikke gis dersom dette får negative konsekvenser for vertskommunen/vertsfylket.

For at en skole skal kunne godkjennes etter friskoleloven må den drive sin virksomhet på et av følgende grunnlag, jf. friskoleloven § 2-1 annet ledd:

  1. livssyn
  2. anerkjent pedagogisk retning
  3. internasjonalt
  4. særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett
  5. norsk grunnskoleopplæring i utlandet
  6. særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede
  7. videregående opplæring i små og verneverdige handverksfag
  8. videregående opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram
  9. særskilt profil

Myndigheten til å godkjenne friskoler er delegert til Utdanningsdirektoratet. Departementet er klageinstans.

Godkjente friskoler har rett til statstilskudd. Statstilskuddet utgjør som hovedregel 85 prosent av et tilskuddsgrunnlag per elev.

Skolene kan kreve skolepenger av elevene med inntil 15 prosent av tilskuddsgrunnlaget. I tillegg kan det kreves ekstra skolepenger for dekning av utgifter til husleie/kapitalkostnader med inntil 3 400 kroner for elever i grunnskolen og inntil 4 500 kroner for elever i videregående skoler.

Friskoler skal ha hele landet som inntaksområde, og de skal stå åpne for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler.

Elever som tar videregående opplæring ved en videregående skole godkjent etter friskoleloven, bruker av retten til offentlig videregående opplæring.

 Lenke til Utdanningsdirektoratet - friskoler