Kulturskole

Alle kommuner skal ha et kulturskoletilbud til barn og unge, enten alene eller i samarbeid med andre kommuner.

De vanligste fagene i kulturskolen er musikk, dans, teater, visuelle kunstfag, skapende skriving og nysirkus, men også i enkelte kommuner kulturminnevern og husflidsteknikker. Omtrent 70 prosent av elevene har musikk.

Kulturskolene er både eid og drevet av kommunene, og det er kommunene selv som bestemmer innhold og omfang av tilbudet i sine skoler.

Nasjonalt ressurssenter for kunst og kultur i opplæringen har i sitt mandat å støtte kommunenes arbeid med kulturskolen.