Følg arbeidet med ny opplæringslov

Her kan du følge arbeidet med ny opplæringslov. Arbeidet startet med at opplæringslovutvalget leverte sin rapport i 2019. Regjeringen la frem forslag til ny opplæringslov 24. mars 2023.

Følg saken

 • 17.11.2023

  Forskrift til ny opplæringslov og ny forskrift til privatskoleloven sendes på høring

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Ny opplæringslov ble nylig vedtatt i Stortinget. Den skal blant annet gjøre flere unge klare for arbeidslivet. Nå vil regjeringen ha innspill til forskriften til loven.

 • 07.07.2023

  Stortinget har vedtatt ny opplæringslov

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Opplæringsloven regulerer skolehverdagen til over 820 000 barn og unge og er en av landets viktigste lover. Nå er en ny opplæringslov vedtatt i Stortinget.

 • 24.03.2023

  Kunnskapsministeren har lagt frem forslag til ny opplæringslov

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Opplæringsloven regulerer skolehverdagen til over 820 000 barn og unge og er en av landets viktigste lover. Forslag til ny opplæringslov er nå levert til Stortinget.

 • 24.03.2023

  Prop. 57 L (2022–2023) - Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

  Proposisjon | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet legg i denne proposisjonen fram forslag til ny opplæringslov. Den nye lova vil erstatte lov 17. juli 1998 nr. 61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Forslaget baserer seg på NOU 2019: 23 Ny opplæringslov. Mange av reglane i dagens opplæringslov blir vidareførte i den nye lova. I tillegg blir det foreslått ein del nye reglar. Det blir mellom annet foreslått reglar som skal bidra til at fleire fullfører vidaregåande opplæring, reglar for å tydeleggjere elevperspektivet i lova og reglar som skal styrkje arbeidet med tidleg innsats. Det blir også foreslått lovendringar som skal bidra til å klargjere kva for rettar og plikter som gjeld og lovendringar som skal gjere regelverket betre tilpassa dagens samfunn.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 26.08.2021

  Høyring Forslag til ny opplæringslov og endringar i friskolelova

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til ny opplæringslov og endringar i friskolelova på høyring. Forslaget til ny opplæringslov er meint å erstatte dagens opplæringslov, og forslaga til endringar i friskolelova skal sikre god samanheng mellom dei to lovene. Forslaget til ny opplæringslov byggjer på utgreiinga frå opplæringslovutvalet (NOU 2019: 23 Ny opplæringslov) og dei over 700 fråsegnene som kom inn til høyringa. I tillegg har departementet innarbeidd forslag til tiltak frå fleire tidlegare stortingsmeldingar. I forslaget til ny opplæringslov blir mykje frå den noverande lova vidareført, noko er tatt ut, og nokre nye reglar er tekne inn. Det er eit mål at den nye lova skal bli enda betre for elevane enn lova som gjeld i dag. Dette handlar både om rettar i lova og at lova skal vere enklare å finne fram i og å forstå.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 20.12.2021

 • 30.01.2020

  Høring NOU 2019: 23 Ny opplæringslov

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Et offentlig utvalg, ledet av Jon Christian Fløysvik Nordrum, leverte sin utredning NOU 2019: 23 Ny opplæringslov til kunnskaps- og integreringsministeren 13. desember 2019. Utvalget foreslår en ny opplæringslov som skal erstatte dagens opplæringslov. Utredningen sendes nå på høring med høringsfrist 1. juli 2020.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 01.07.2020

 • 13.12.2019

  Ekspertutval legg fram forslag til ny opplæringslov for skulen

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Eit samla ekspertutval har lagt fram ei utgreiing med forslag til ny opplæringslov for skulen. Utvalet blei oppnemnd hausten 2017 og har arbeidd i to år. Utvalet har motteke ei rekke skriftlege innspel og produsert meir enn 800 sider tekst med utgreiing og eit heilskapleg forslag til ei ny opplæringslov.

 • 13.12.2019

  NOU 2019: 23 - Ny opplæringslov

  NOU | Kunnskapsdepartementet

  Opplæringslovutvalget fikk i oppgave å utrede og vurdere behovet for regulering av grunnopplæringens område. Utredningen viser at dagens opplæringslov med forskrifter på mange måter er et velfungerende regelverk, men at det også er utfordringer med dagens regelverk. Utvalget forslår en ny opplæringslov, som er ment å erstatte dagens opplæringslov. Utvalget foreslår også prinsipper for regelstyringen for å bidra til at loven og det underliggende regelverket også over tid blir et godt og effektivt styringsvirkemiddel på grunnopplæringens område.