Forskrift til ny opplæringslov og ny forskrift til privatskoleloven sendes på høring

Ny opplæringslov ble nylig vedtatt i Stortinget. Den skal blant annet gjøre flere unge klare for arbeidslivet. Nå vil regjeringen ha innspill til forskriften til loven.

Den nye opplæringsloven regulerer skolehverdagen til over 820 000 barn og unge, og skal etter planen gjelde fra høsten 2024. Den har en rekke nye regler og rettigheter, som rett til opplæring til du faktisk har fullført videregående, rett til å bytte utdanningsprogram hvis du ombestemmer deg, og mulighet til å ta et nytt fagbrev.

Utdanningsdirektoratet har hatt i oppdrag å utarbeide forslag til forskrifter til den nye opplæringsloven og til privatskoleloven.

Opplæringsloven er en av landets viktigste lover. Vi håper derfor det kommer mange og gode innspill i høringen av forskriftene. Vi ønsker oss alle former for innspill, både til innholdet i reglene, detaljeringsgrad og utformingen, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

Forslaget til nye forskrifter viderefører i stor grad dagens regler, men det foreslås noen endringer, blant annet som følge av ny opplæringslov. Blant de større endringene er forslag til hvordan den nye utvidete retten til videregående opplæring skal fungere i praksis.

Utdanningsdirektoratet utarbeider tiltak for å støtte skoler, kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med å bruke, tolke og forstå nytt regelverk.

Fakta

  • Flere av reglene i opplæringsloven gjelder også for skoler godkjent etter privatskoleloven, enten ved at privatskoleloven viser til regler i opplæringsloven eller ved at privatskoleloven har regler med tilsvarende ordlyd som i opplæringsloven. Forskriftsreglene til privatskoleloven er derfor også gjennomgått av Utdanningsdirektoratet og sendes på høring. Det skal sikre at like situasjoner reguleres likt i offentlige og private skoler.