Stortinget har vedtatt ny opplæringslov

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Opplæringsloven regulerer skolehverdagen til over 820 000 barn og unge og er en av landets viktigste lover. Nå er en ny opplæringslov vedtatt i Stortinget.

Den nye opplæringsloven innebærer historiske utvidelser av rettighetene til elevene. De får rett til videregående opplæring til de faktisk har fullført skolen, rett til å bytte utdanningsprogram hvis de ombestemmer seg, og mulighet til å ta flere fagbrev, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Formålet med å lage en ny opplæringslov har vært å gjøre en grundig vurdering av hvordan opplæringssektoren bør styres og hvilke nasjonale regler det er behov for. I tillegg har det vært et mål å gjøre loven så tydelig og oversiktlig som mulig, sånn at alle kan forstå og finne frem i reglene.

Dagens opplæringslov er 25 år gammel og har blitt endret nesten hvert år siden den ble vedtatt. Derfor har det vært behov for å gjøre en helhetlig gjennomgang av loven.

Arbeidet har tatt flere år, og departementet har vurdert over tusen innspill, hatt innspillsmøter og dialog med både elever og andre sentrale aktører i sektor. Les mer om prosessen

Skal etter planen gjelde fra august 2024

Mange av reglene i dagens opplæringslov videreføres i den nye loven. I tillegg foreslås det nye regler og presiseringer.

  • Utvidede rettigheter til videregående opplæring, flere muligheter til omvalg, innføring av tiltak for å få til en bedre overgang mellom ungdomsskole og videregående og å lovfeste at skolene skal følge opp elever med fravær. Rett til yrkesfaglig rekvalifisering, og rådgivning for de som har læretid i bedrift.
  • Utvidet målgruppe for oppfølgingstjenesten ved at tjenesten skal følge opp unge helt opp til 24 år, og ikke bare opp til 21 år. Dette betyr at flere unge som har falt utenfor skole og arbeid vil kunne hjelpes inn i kompetansefremmende tiltak som kan gjøre den enkelte kvalifisert for arbeidslivet.
  • Utvidede rettigheter for opplæring for voksne. I tillegg skal opplæring i moduler gjøre det enklere for flere å opparbeide seg en ny kompetanse eller fullføre noe de har startet på, men avbrutt tidligere.
  • En lovfesting av at elevens beste skal være et grunnleggende hensyn ved handlinger og avgjørelser som gjelder elever.
  • En lovfesting av at elevene har rett til medvirkning i alt som gjelder dem selv etter loven, at elevene skal bli hørt og at det skal legges vekt på meningene deres. Elevenes selvråderett fra de er 15 år tydeliggjøres.
  • Stortinget har vedtatt enkelte endringer sammenlignet med regjeringens forslag, blant annet større fleksibilitet i fordelingen av timer, lovfesting av at alle skoler skal ha et foreldreutvalg og en lovbestemmelse om opplæringskontor. 

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet oppgaven med å utarbeide forskrift til ny opplæringslov og forskrift til endring i privatskoleloven. Disse vil bli sendt på høring.

Den nye opplæringsloven med forskrifter skal etter planen gjelde fra august 2024.