Historisk arkiv

Ekspertutval legg fram forslag til ny opplæringslov for skulen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kunnskapsdepartementet

Eit samla ekspertutval har lagt fram ei utgreiing med forslag til ny opplæringslov for skulen. Utvalet blei oppnemnd hausten 2017 og har arbeidd i to år. Utvalet har motteke ei rekke skriftlege innspel og produsert meir enn 800 sider tekst med utgreiing og eit heilskapleg forslag til ei ny opplæringslov.

– Utvalet har jobba breitt og grundig både med innhaldet i forslaga og med lovteksten. Målet er å få ei framtidsretta opplæringslov i eit klart og godt språk. At lova har godt språk og blir forstått, har mykje å seie for om ho blir følgd ute i skulen, seier Sanner.

Utvalet har vore samansett av juristar, pedagogar, andre skulefolk og statsvitarar. Dei har lagt stor vekt på å høyre born og unge, og utgreiinga inneheld ei eiga barnekonsekvensutgreiing. I den samanhengen har Barneombodet vore ein viktig rådgivar.

Utvalet sitt arbeid har gått parallelt med fleire andre store utgreiingar og prosessar på Kunnskapsdepartementet sitt område. Nordahl, Stoltenberg, Tett på – stortingsmeldinga om tidleg innsats og inkluderande fellesskap, og Lied-utvalet som snart skal levere sin rapport. I tillegg har departementet arbeidd med ei utgreiing om eit meir heilheitleg og tydelegare ansvar for fylkeskommunane til å følgje opp unge mellom 16-24 år. Departementet er også i gang med å sjå på reglane om opplæring for vaksne.   

– Vår oppgåve blir no å sjå alle forslaga i samanheng med dei endringane som er gjennomførte og dei områda vi no jobbar med. Det er inga lita oppgåve, men det blir eit viktig arbeid for å sikre at alle elevar får ein så god skule og undervisning som mogeleg, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Kunnskapsdepartementet vil sende utvalet si utgreiing på høyring i januar 2020. Departementet legg vekt på å ha ein grundig prosess for å samle alle elementa og innspela og tek sikte på å sende ut eit heilskapleg høyringsnotat med regjeringa sitt forslag til ny opplæringslov våren 2021.

Her kan du lese utvalgets forslag