Høyring Forslag til ny opplæringslov og endringar i friskolelova

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til ny opplæringslov og endringar i friskolelova på høyring. Forslaget til ny opplæringslov er meint å erstatte dagens opplæringslov, og forslaga til endringar i friskolelova skal sikre god samanheng mellom dei to lovene. Forslaget til ny opplæringslov byggjer på utgreiinga frå opplæringslovutvalet (NOU 2019: 23 Ny opplæringslov) og dei over 700 fråsegnene som kom inn til høyringa. I tillegg har departementet innarbeidd forslag til tiltak frå fleire tidlegare stortingsmeldingar. I forslaget til ny opplæringslov blir mykje frå den noverande lova vidareført, noko er tatt ut, og nokre nye reglar er tekne inn. Det er eit mål at den nye lova skal bli enda betre for elevane enn lova som gjeld i dag. Dette handlar både om rettar i lova og at lova skal vere enklare å finne fram i og å forstå.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.12.2021

Vår ref.: 21/4454

Høring om forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven

Kunnskapsdepartementet sender her forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven på høring.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslaget. Fristen for å gi høringsuttalelse er 20. desember 2021. 

Bakgrunn

Departementets forslag til ny opplæringslov bygger på opplæringslovutvalgets utredning NOU 2019: 23 Ny opplæringslov og de over 700 høringsuttalelsene som kom inn til denne. Forslag til tiltak fra regjeringen i Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge og Meld. St. 21 (2020–2021) Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden har blitt fulgt opp i arbeidet med forslag til ny lov.

Innholdet i høringsnotatet

Kapittel 1 inneholder et sammendrag av høringsnotatet. Forslaget til ny opplæringslov og forslaget til endringer i friskoleloven følger som vedlegg til høringsnotatet og er kort omtalt i kapittel 2. Kapittel 3 handler om opplæringslovutvalgets forslag til ny opplæringslov. Kapittel 4 inneholder en redegjørelse for retningslinjer om regelstyring, og kapittel 5 handler om lovens innholdsmessige oppbygning (lovstrukturen) og lovspråket.

Hvert av kapitlene 6 til og med 61 inneholder et underkapittel om departementets forslag til ny opplæringslov med en punktvis oppsummering av forslagene. Kapittel 62 inneholder forslag om endringer i friskoleloven. Endringene i friskoleloven er i hovedsak en følge av forslaget til ny opplæringslov. Kapittel 63 inneholder en oversikt over økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget, og kapittel 64 inneholder merknader til forslaget til ny opplæringslov og til endringer i friskoleloven.

Forslaget til ny opplæringslov er ment å erstatte dagens opplæringslov. I lovforslaget blir mye fra dagens lov videreført, noen regler er tatt ut, og noen nye regler er tatt inn. Departementet har lagt stor vekt på at en ny opplæringslov skal være så lett som mulig for brukerne å lese og orientere seg i.

Høringen

Høringen gir alle en mulighet til å få sagt sin mening om lovforslaget

Alle som ønsker det, kan sende inn høringsuttalelse. Dette gjelder også privatpersoner og aktører som ikke er oppgitt på adresselisten for denne høringen.

Det vil være til stor hjelp for departementet at det framgår klart av høringssvaret hvilke paragrafer i lovutkastet eller hvilke kapitler i høringsnotatet høringsuttalelsen gjelder.

For de som ønsker å lese mer om bakgrunnen for forslagene, kan det være nyttig å ha tilgang til NOU 2019: 23 Ny opplæringslov og høringssvarene til denne. Disse er tilgjengelig på regjeringen.no. Det framgår av høringsnotatet hvilke av opplæringslovutvalgets forslag departementet følger opp og ikke.

Videreformidling av høringsbrevet, og hvem som kan sende inn høringssvar

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. I tillegg kan dere gjerne informere om høringen på egen nettside, i nyhetsbrev eller liknende.

Vi ber kommuner og fylkeskommuner om å videresende dette høringsbrevet i egen virksomhet og oppsummere de ulike innspillene før de oversendes Kunnskapsdepartementet i én felles høringsuttalelse. Vi ber også universiteter og høgskoler om å koordinere eventuelle innspill fra ulike fakulteter og fagmiljøer.

Innsending av høringssvarene

Høringsuttalelser skal sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2868810 under «Send inn høringssvar».

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på regjeringen.no.

Oppfølging av høringen

Regjeringen tar sikte på å legge fram et lovforslag om ny opplæringslov og endringer i friskoleloven for Stortinget våren 2023. Ny lov vil tidligst tre i kraft skoleåret 2023–2024.

 

Med hilsen

Kristin Ryan (e.f.)
avdelingsdirektør                                             Elisabeth Harlem Eide
                                                                            prosjektleder

 • Departementene

 • Barneombudet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Datatilsynet
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
 • Folkehelseinstituttet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Foreldreutvalget for grunnskoleopplæring (FUG)
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Lånekassen
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
 • Norges forskningsråd
 • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
 • Politidirektoratet
 • Politiets attestenhet i Vardø
 • Regelrådet
 • Riksrevisjonen
 • Sametinget
 • Sentralledelsen for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 • Sivilombudet
 • Språkrådet
 • SSB
 • Statsforvalterne
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Statped
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet

 • Fylkeskommunene
 • Kommunene
 • Longyearbyen lokalstyre

 • Høgskolene
 • Universitetene
 • Kristne Friskolers Forbund
 • Abelia – Forum for friskoler 
 • Montessori Norge
 • Steinerskoleforbundet
 • Norske Fag og Friskolers Landsforbund
 • Virke
 • Private grunnskoler (godkjent etter opplæringslova § 2-12)
 • Samisk videregående skole og reindriftsskole, Kautokeino
 • Samisk videregående skole, Karasjok

 • Abelia – Forum for friskoler
 • Afasiforbundet
 • Akademikerne
 • Antirasistisk senter
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Barnevakten
 • Blindeforbundet
 • Blå Kors
 • Dysleksi Norge
 • Elevorganisasjonen
 • Elev- og lærlingombudene
 • Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
 • Fagforbundet
 • Fagskolerådet
 • Fellesorganisasjonen
 • Forandringsfabrikken
 • Foreldrenettverk MOT Mobbing
 • Foreldreutvalget for barnehager (FUB)
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
 • Foreningen Mobbing i Skolen
 • Forskerforbundet
 • Forening for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI)
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Handikappede Barns Foreldreforening
 • Hørselshemmede barns organisasjon
 • Hørselshemmedes Landsforbund
 • Humanetisk forbund
 • Innvandrernes Landsforbund
 • Institutt for samfunnsforskning
 • ISAAC
 • Kristent Pedagogisk Forum
 • Kristne Friskolers Forbund
 • KS
 • Kulturskolerådet
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS)
 • Landsorganisasjonen i Norge – LO
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Lykkelige barn
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Læringsmiljøsenteret
 • Mental Helse Ungdom
 • MOT
 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
 • Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO
 • Nordisk institutt for studium av innovasjon, forskning og utdanning
 • Norges Døveforbund
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
 • Norsk Fosterhjemsforening
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring – NOVA
 • Norsk Kulturskoleråd
 • Norsk Leirskoleforening
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk Montessoriforbund
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • Norske Kveners Forbund
 • Norsk Samers Riksforbund
 • Odin Stiftelsen
 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering
 • Redd Barna
 • Riksmålsforbundet
 • Røde Kors
 • Rådet for psykisk helse
 • Rådgiverforum Norge
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
 • Sex og politikk
 • Skeiv Ungdom
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Steinerskoleforbundet
 • Steinerskolenes foreldreforbund
 • Taterne/Romanifolkets Menneskerettighetsforening – TRM
 • Unge funksjonshemmede
 • UNICEF Norge
 • UNIO
 • Universitets- og høyskolerådet
 • Utdanningsforbundet
 • Virke
 • Voksenopplæringsforbundet
 • YS

Følg saken

 • 04.06.2024

  Rett til videregående opplæring helt til du har fullført

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Med ny opplæringslov får du rett til opplæring til du faktisk har fullført skolen. Du kan også ta et nytt fagbrev, selv om du har ett fra før. Nå er forskriften til den nye loven klar.

 • 17.11.2023

  Forskrift til ny opplæringslov og ny forskrift til privatskoleloven sendes på høring

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Ny opplæringslov ble nylig vedtatt i Stortinget. Den skal blant annet gjøre flere unge klare for arbeidslivet. Nå vil regjeringen ha innspill til forskriften til loven.

 • 07.07.2023

  Stortinget har vedtatt ny opplæringslov

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Opplæringsloven regulerer skolehverdagen til over 820 000 barn og unge og er en av landets viktigste lover. Nå er en ny opplæringslov vedtatt i Stortinget.

 • 24.03.2023

  Kunnskapsministeren har lagt frem forslag til ny opplæringslov

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Opplæringsloven regulerer skolehverdagen til over 820 000 barn og unge og er en av landets viktigste lover. Forslag til ny opplæringslov er nå levert til Stortinget.

 • 24.03.2023

  Prop. 57 L (2022–2023) - Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

  Proposisjon | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet legg i denne proposisjonen fram forslag til ny opplæringslov. Den nye lova vil erstatte lov 17. juli 1998 nr. 61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Forslaget baserer seg på NOU 2019: 23 Ny opplæringslov. Mange av reglane i dagens opplæringslov blir vidareførte i den nye lova. I tillegg blir det foreslått ein del nye reglar. Det blir mellom annet foreslått reglar som skal bidra til at fleire fullfører vidaregåande opplæring, reglar for å tydeleggjere elevperspektivet i lova og reglar som skal styrkje arbeidet med tidleg innsats. Det blir også foreslått lovendringar som skal bidra til å klargjere kva for rettar og plikter som gjeld og lovendringar som skal gjere regelverket betre tilpassa dagens samfunn.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 26.08.2021

  Høyring Forslag til ny opplæringslov og endringar i friskolelova

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til ny opplæringslov og endringar i friskolelova på høyring. Forslaget til ny opplæringslov er meint å erstatte dagens opplæringslov, og forslaga til endringar i friskolelova skal sikre god samanheng mellom dei to lovene. Forslaget til ny opplæringslov byggjer på utgreiinga frå opplæringslovutvalet (NOU 2019: 23 Ny opplæringslov) og dei over 700 fråsegnene som kom inn til høyringa. I tillegg har departementet innarbeidd forslag til tiltak frå fleire tidlegare stortingsmeldingar. I forslaget til ny opplæringslov blir mykje frå den noverande lova vidareført, noko er tatt ut, og nokre nye reglar er tekne inn. Det er eit mål at den nye lova skal bli enda betre for elevane enn lova som gjeld i dag. Dette handlar både om rettar i lova og at lova skal vere enklare å finne fram i og å forstå.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 20.12.2021

 • 30.01.2020

  Høring NOU 2019: 23 Ny opplæringslov

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Et offentlig utvalg, ledet av Jon Christian Fløysvik Nordrum, leverte sin utredning NOU 2019: 23 Ny opplæringslov til kunnskaps- og integreringsministeren 13. desember 2019. Utvalget foreslår en ny opplæringslov som skal erstatte dagens opplæringslov. Utredningen sendes nå på høring med høringsfrist 1. juli 2020.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 01.07.2020

 • 13.12.2019

  Ekspertutval legg fram forslag til ny opplæringslov for skulen

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Eit samla ekspertutval har lagt fram ei utgreiing med forslag til ny opplæringslov for skulen. Utvalet blei oppnemnd hausten 2017 og har arbeidd i to år. Utvalet har motteke ei rekke skriftlege innspel og produsert meir enn 800 sider tekst med utgreiing og eit heilskapleg forslag til ei ny opplæringslov.

 • 13.12.2019

  NOU 2019: 23 - Ny opplæringslov

  NOU | Kunnskapsdepartementet

  Opplæringslovutvalget fikk i oppgave å utrede og vurdere behovet for regulering av grunnopplæringens område. Utredningen viser at dagens opplæringslov med forskrifter på mange måter er et velfungerende regelverk, men at det også er utfordringer med dagens regelverk. Utvalget forslår en ny opplæringslov, som er ment å erstatte dagens opplæringslov. Utvalget foreslår også prinsipper for regelstyringen for å bidra til at loven og det underliggende regelverket også over tid blir et godt og effektivt styringsvirkemiddel på grunnopplæringens område.