Ansvaret til kommunen, fylkeskommunen og staten

Det er kommunene som eier grunnskolene og som skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring. Tilsvarende har fylkeskommunene ansvaret for videregående opplæring. Statsforvalteren i hvert fylke har ansvar for rapportering, tilsyn og kontroll.

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til en offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med opplæringsloven og tilhørende forskrifter.

Kommunene skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven, jf. § 13-1. Kommunene finansierer sine utgifter til grunnskole innenfor sine frie inntekter. Det er kommunene som bestemmer egen skolestruktur innenfor lovens bestemmelser. En felles nasjonal standard blir sikret gjennom lover, forskrifter og læreplaner.

Fylkeskommunene skal oppfylle retten til videregående opplæring etter opplæringsloven, jf. § 13-3, se også §§ 13-2 og 13-2a. Det er fylkeskommunene som bestemmer egen skolestruktur innenfor lovens bestemmelser. En felles nasjonal standard blir sikret gjennom lover, forskrifter og læreplaner.

Statsforvalteren i hvert fylke har ansvar for rapportering, tilsyn og kontroll med at lov- og regelverket blir fulgt, medvirkning til kvalitetsutvikling, informasjon, veiledning og løpende forvaltningssaker.

Utdanningsdirektoratet har oppgaver innen utvikling, vurdering, forvaltning og informasjon.

I de senere år er det foretatt en betydelig delegering av ansvar og beslutningsmyndighet fra staten til kommunene og fylkeskommunene. Kommunene har ansvaret for drift og administrasjon av grunnskolene, mens fylkeskommunene har ansvaret for de videregående skolene.

Lovverket og læreplanverket gir forpliktende rammer, men innenfor disse kan kommunen, skolen og lærerne øve innflytelse på lærestoff og arbeidsmåter. Den enkelte skole ledes av en rektor og har ulike råd og utvalg.

Staten yter betydelige økonomiske tilskudd til driften av grunnskolene og de videregående skolene.

Den offentlige grunnpplæringen reguleres i opplæringsloven.