Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) kan organiseres i samarbeid med andre kommuner eller med fylkeskommunen.

PP-tjenesten er sakkyndig instans og den lovpålagte instansen som skal utarbeide sakkyndige vurderinger. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling.

Foreldre, voksne i grunnopplæring, verge, elever over 15 år, barnehage, skole og andre ansatte ved offentlige institusjoner kan søke råd hos PP-tjenesten. PP-tjenesten har taushetsplikt.

Utdanningsdirektoratets nettsider kan du finne du mer informasjon om PP-tjenesten.

Tjenesten er hjemlet i barnehageloven §§ 33-35 og i opplæringsloven § 5-6.