Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste) er en faglig kompetent rådgivende tjeneste i alle kommuner og fylkeskommuner. PP-tjenesten skal gi både systemrettet støtte til skole og barnehager og individrettet støtte.

 

PP-tjenesten kan organiseres i samarbeid med andre kommuner eller med fylkeskommunen, men det er ikke lov å basere seg på å kjøpe tjenester. Den skal være et faglig uavhengig organ fra kommunen/fylkeskommunen den økonomisk og organisatorisk hører inn under.

PP-tjenesten gir systemrettet støtte til barnehager og skoler i form av råd og veiledning om pedagogisk ledelse, gruppeledelse, læringsmiljø og spesialpedagogiske didaktiske spørsmål. PP-tjenesten skal også støtte barnehagen og skolen med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn og unge med særlige behov.

PP-tjenesten gir individrettet støtte i form av sakkyndig vurdering i de tilfeller loven krever det.

PP-tjenesten kan bli spurt om råd i forhold til spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder (§5-7), tidlig skolestart (§2-1, tredje ledd), utsatt skolestart (§2-1, tredje ledd), tegnspråkopplæring før opplæringspliktig alder, i grunnskolen og i videregående opplæring (§2-6., §3-9), punktskriftsopplæring (§2-14, §3-10), spesialundervisning på skolen (§5-1), for voksne med behov for grunnskoleopplæring (§4A-2), fritak fra opplæringsplikten (§2-1, fjerde ledd), særskilt inntak til videregående opplæring (§2-14, §3-10) og utvidet opplæring i videregående (§3-1). Den kan også utrede og gi råd om språk og talevansker, konsentrasjonsvansker, sosiale og emosjonelle vansker, atferdsvansker, syn- og hørselsvansker, generelle lærevansker eller fagvansker, lese- og skrive vansker, matematikkvansker og nonverbale lærevansker.

Foreldre, voksne i grunnopplæring, verge, elever over 15, barnehage, skole og andre ansatte ved offentlige institusjoner kan søke råd hos PP-tjenesten. PP-tjenesten har taushetsplikt.

I Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap presenterer departementet fire rådgivende forventninger til PP-tjenesten:  

PP-tjenesten er tilgjengelig og bidrar til helhet og sammenheng

PP-tjenesten skal, sammen med det øvrige lokale hjelpeapparatet og andre instanser, være tilgjengelig for brukerne.

PP-tjenesten skal bidra til helhet og sammenheng i tiltak overfor barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning.

Når foreldre er urolige, skal de føle at deres bekymringer blir tatt på alvor og at barnets behov blir vurdert.

Det er viktig at PP-tjenesten klarer å tilpasse sin kommunikasjon og tilgjengelighet til minoritetsspråklige og våre nasjonale minoriteter.

Tilgjengelighet innebærer å bidra med kompetanse, veiledning, råd og hjelp til barnehager, skoler, foreldre, barn og elever. Det handler også om at brukere skal vite hvordan man skal kunne få hjelp, når man kan forvente å få den og muligheten til å påvirke og gi tilbakemelding om kvaliteten på det tilbudet som er gitt. 

PP-tjenesten arbeider forebyggende

PP-tjenesten skal arbeide forebyggende slik at barnehagen og skolen kommer i forkant av problemer og lærevansker.

PP-tjenesten skal ha kompetanse til å hjelpe barnehager og skoler der det oppstår problemer med barn og elevers utvikling og læring.

Departementet mener at PP-tjenesten bør bruke mer tid til å bistå i forebyggende arbeid og i kompetanse- og organisasjonsutvikling.

PP-tjenestens systemarbeid skal være rettet mot elever som har særskilte behov, men årsaken til behovene trenger ikke nødvendigvis være knyttet til eleven. De kan også ha sin årsak i måten skolen har valgt å organisere klassen og opplæringen på, mangel på nødvendig kompetanse og klasseledelsesutfordringer. 

PP-tjenesten bidrar til tidlig innsats i barnehage og skole

Tidlig innsats må forstås både som innsats på et tidlig tidspunkt i barns liv og tidlig inngripen når problemer oppstår.

Voksne kan også ha behov for fornyet opplæring som følge av at den opplæringen de i utgangspunktet fikk var mangelfull, eller de kan ha behov for fornyet opplæring.

Det er i dag for lang ventetid hos enkelte PP-tjenester, noe som fører til at barn og unge med behov for særskilt hjelp og støtte i opplæringen må vente lenge på oppfølging.

Det må derfor være et mål at PP-tjenesten skal være tilstede i barnehagen og skolen for å diskutere alternative tiltak og strategier som kan iverksettes raskt innenfor rammen av tilpasset opplæring.

Barnehagen og skolen i samarbeid med PP-tjenesten bør tidlig vurdere tiltak i læringsmiljøet. Dette kan redusere andelen sakkyndige vurderinger som anbefaler vedtak om spesialundervisning fordi foreslåtte tiltak i undervisningen og i læringsmiljøet viser positiv effekt på barnas utvikling og elevenes læring. 

PP-tjenesten er en faglig kompetent tjeneste i alle kommuner og fylkeskommuner

PP-tjenesten skal utarbeide sakkyndige vurderinger av god kvalitet, som skal gi godt grunnlag for å avgjøre om det skal fattes vedtak om spesialpedagogisk hjelp/ spesialundervisning, eller om det skal settes inn tiltak innenfor rammen av tilpasset opplæring.

Sakkyndig vurdering er et viktig for rettssikkerheten til elevene, og den er et viktig dokument for skolen som skal gjennomføre opplæringen.