Arbeidsmarked og sysselsetting

En aktiv arbeidsmarkedspolitikk skal stimulere til god tilgang på arbeidskraft, motvirke avgang fra arbeidslivet til varige trygdeytelser og redusere og forebygge arbeidsledighet.

Bilde av en jente som er i et fjøs med kyr.

Den norske arbeidsmarknaden

Arbeidskraft er den viktigaste ressursen vår, og derfor må han utnyttast effektivt. På mange måtar har vi lukkast godt i Noreg. Sysselsetjinga er høg, og inntektene er høge. Men vi er òg på topp i bruk av helserelaterte trygdeytingar.

Bilde av en servitør som serverer.

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandrere tilfører det norske samfunnet viktig kompetanse og bidrar til å dekke arbeidskraftsmangler i flere sektorer. Norge har gjennom mange år vært en del av et felles nordisk arbeidsmarked.

Bilde av NAVs logo

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) tilbyr arbeidsrettede tjenester som veiledning og hjelp til å søke jobb. Dersom de ordinære tjenestene ikke er tilstrekkelige, kan NAV tilby ulike typer arbeidsrettede tiltak og tjenester.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

NAV-skilt mot blå himmel

400 færre heilt ledige i september

27.09.2019: Nye tal frå Arbeids- og velferdsdirektoratet syner at det blei i underkant av 400 færre heilt ledige i september, justert for sesongsvingingar.

Steinar Holden til høyre i bildet smiler mot kameraet. Anniken Hauglie uskarp i bakgrunnen. Utenfor Litteraturhuset i Oslo.

Partene i arbeidslivet inn i Sysselsettingsutvalget

05.04.2019: Medlemmene til fase to av Sysselsettingsutvalget ble utnevnt i statsråd 5. april.

Dokumenter

NOU 2019: 7

Arbeid og inntektssikring — Tiltak for økt sysselsetting

Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe overleverte sin rapport til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie 28. mars 2019. Rapporten inneholder en beskrivelse og vurdering av utvikling i sysselsetting og bruk av ytelser, og en rekke forslag for å øke sysselsettingen og redusere langvarige eller passive stønadsforløp.

NOU 2019:6

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene legger med dette fram den endelige utgaven av rapporten foran inntektsoppgjørene i 2019.

Til toppen