Arbeidsmarked og sysselsetting

En aktiv arbeidsmarkedspolitikk skal stimulere til god tilgang på arbeidskraft, motvirke avgang fra arbeidslivet til varige trygdeytelser og redusere og forebygge arbeidsledighet.

Bilde av to personer som samarbeider over en datamaskin.

Dagpenger

Dagpenger under arbeidsløshet er en folketrygdytelse som gir delvis dekning av tapt arbeidsinntekt ved arbeidsløshet.

Bilde av en jente som er i et fjøs med kyr.

Den norske arbeidsmarknaden

Arbeidskraft er den viktigaste ressursen vår, og derfor må han utnyttast effektivt. På mange måtar har vi lukkast godt i Noreg. Sysselsetjinga er høg, og inntektene er høge. Men vi er òg på topp i bruk av helserelaterte trygdeytingar.

Bilde av NAVs logo

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) tilbyr arbeidsrettede tjenester som veiledning og hjelp til å søke jobb. Dersom de ordinære tjenestene ikke er tilstrekkelige, kan NAV tilby ulike typer arbeidsrettede tiltak og tjenester.

Aktuelt nå

En mann i mørk jakke utenfor med et NAV skilt.

Kraftig økning i antall permitterte og ledige

03.04.2020: I mars ble 235.000 flere registrert helt ledige hos NAV. Permitteringer står for det meste av økningen. – Ledighetsøkningen i mars er den største i en enkeltmåned noen gang. Koronapandemien treffer verden og Norge hardt. Ved siden av liv og helse, er regjeringens viktigste oppgave å sikre arbeidsplasser og næringsliv for tiden etter krisen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Illustrasjon av en dame som ser på en kalender. De to første dagene i måneden er krysset av.

Slik blir endringene i permitterings- og dagpengeregelverket

20.03.2020: Omfanget av permitteringer har skutt i været etter koronautbruddet. Både permitterte, arbeidsledige og arbeidsgivere får nå mer kompensasjon med nye regler.

Dokumenter

NOU 2019: 7

Arbeid og inntektssikring — Tiltak for økt sysselsetting

Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe overleverte sin rapport til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie 28. mars 2019. Rapporten inneholder en beskrivelse og vurdering av utvikling i sysselsetting og bruk av ytelser, og en rekke forslag for å øke sysselsettingen og redusere langvarige eller passive stønadsforløp.

NOU 2019:6

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene legger med dette fram den endelige utgaven av rapporten foran inntektsoppgjørene i 2019.