Arbeidsmarked og sysselsetting

En aktiv arbeidsmarkedspolitikk skal stimulere til god tilgang på arbeidskraft, motvirke avgang fra arbeidslivet til varige trygdeytelser og redusere og forebygge arbeidsledighet.

Bilde av en jente som er i et fjøs med kyr.

Den norske arbeidsmarknaden

Arbeidskraft er den viktigaste ressursen vår, og derfor må han utnyttast effektivt. På mange måtar har vi lukkast godt i Noreg. Sysselsetjinga er høg, og inntektene er høge. Men vi er òg på topp i bruk av helserelaterte trygdeytingar.

Bilde av en servitør som serverer.

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandrere tilfører det norske samfunnet viktig kompetanse og bidrar til å dekke arbeidskraftsmangler i flere sektorer. Norge har gjennom mange år vært en del av et felles nordisk arbeidsmarked.

Bilde av NAVs logo

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) tilbyr arbeidsrettede tjenester som veiledning og hjelp til å søke jobb. Dersom de ordinære tjenestene ikke er tilstrekkelige, kan NAV tilby ulike typer arbeidsrettede tiltak og tjenester.

Aktuelt nå

Pressemelding

Flere ledige i september

02.10.2015 - - Navs arbeidsmarkedsstatistikk for september viser at arbeidsledigheten fortsetter å øke moderat, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Pressemelding

Tydelegare aktivitetskrav i stønadene til einslege foreldre

07.05.2015 - Regjeringa sende torsdag 7. mai eit lovforslag til Stortinget om endringar i overgangsstønaden, utdanningsstønaden og stønad til barnetilsyn.

Flere aktuelle saker om Arbeidsmarked og sysselsetting

Dokumenter

Rundskriv

AI-1/2015 - Instruks om tolkning av utlendingsloven § 112 annet ledd bokstav b - arbeidsløs etter å ha hatt lønnet arbeid i mer enn ett år

29.06.2015 - Formålet med instruksen er å avklare hva som ligger i vilkåret "i mer enn ett år".

Prop. 115 L (2014-2015)

Endringer i folketrygdloven mv.

07.05.2015 - Lovforslaget inneholder forslag til endringer i folketrygdlovens regler om stønader til enslig mor eller far.

Finn dokument

Finn dokumenter knyttet til temaet Arbeidsliv. 

HøringerNOUerLover og regler

Kontakt

Arbeidsmarkedsavdelingen / Arbeidsmarknadsavdelinga

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,