Virkemidler i arbeidsmarkedspolitikken

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) tilbyr ulike arbeidsrettede tjenester og tiltak for å få flere folk i jobb og redusere og forebygge arbeidsledighet.

Arbeidsrettede tjenester og tiltak

Alle som henvender seg til et NAV-kontor, og som ønsker eller trenger det, skal få vurdert behovet for bistand. Man har rett på en behovs- eller arbeidsevnevurdering.

Arbeids- og velferdsetaten tilbyr arbeidsrettede tjenester som veiledning og hjelp til å søke jobb. Dersom det er behov for mer omfattende bistand, kan etaten tilby ulike typer arbeidsmarkedstiltak.

Hovedformålet med arbeidsmarkedstiltakene er å styrke den enkeltes muligheter til å få eller beholde arbeid. Tiltakene kan også benyttes for å avklare arbeidsevne.

Ulike behov – ulike tiltak

Opplæringstiltak (arbeidsmarkedsopplæring, fag- og yrkesopplæring og høyere utdanning) kan tilbys personer som har lav formell kompetanse eller har behov for ny kompetanse. Oppfølgings- og tilretteleggingstiltak (bl.a. oppfølging, jobbklubb og mentor) kan tilbys personer som har behov for mer omfattende formidlings- og oppfølgingsbistand. Tiltakene lønnstilskudd og arbeidstrening bidrar til å redusere arbeidsgivers risiko ved rekruttering av ledige og personer med nedsatt arbeidsevne.

Tiltak av lengre varighet og med tettere oppfølging, samt høyere utdanning som tiltak, er forbeholdt personer med nedsatt arbeidsevne. Personer som har behov for tilrettelagt arbeid og mottar uføretrygd, kan gis tilbud om tiltaket varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Arbeidsmarkedstiltakene organiseres på ulike måter. Tiltaksplasser kan opprettes direkte hos arbeidsgivere, utdanningsinstitusjon eller ved å inngå avtaler med tiltaksleverandører basert på forhåndsgodkjenning, eller de kan anskaffes i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Arbeids- og velferdsetaten kan også tilby tiltak i egenregi.

Finansiering og styring av arbeidsmarkedstiltak

Arbeidsmarkedstiltakene finansieres gjennom årlige rammebevilgninger i statsbudsjettet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet meddeler årlig i et tildelingsbrev til Arbeids- og velferdsdirektoratet om hvor mye midler som er satt av. Arbeids- og velferdsdirektoratet fordeler deretter midler til NAV-fylke, som fordeler midlene videre til NAV-kontorene lokalt. Arbeids- og velferdsdirektoratet rapporterer til departementet om innsats og måloppnåelse. Regjeringen rapporterer om gjennomføringen av arbeidsmarkedstiltakene i statsbudsjettet.