Dagpenger

Dagpenger under arbeidsløshet gir delvis dekning av tapt arbeidsinntekt ved arbeidsløshet.

Bilde av to personer som samarbeider over en datamaskin.
Foto: Colourbox

Dagpengene har et todelt formål: De skal midlertidig sikre inntekt til personer som har mistet jobben, men skal samtidig være innrettet slik at de motiverer til aktiv arbeidssøking.

På den måten er dagpengene ikke bare en av folketrygdens inntektssikringsordninger, men også et arbeidsmarkedspolitisk virkemiddel. 

Hvem har rett på dagpenger?

Dagpenger kan gis til medlemmer i folketrygden som har fått redusert arbeidstiden sin med minst 50 prosent som følge av arbeidsledighet, og som har fått redusert arbeidsinntekt på grunn av dette. I tillegg stilles det krav om at medlemmet må ha hatt en inntekt på minst 1,5 G de siste 12 månedene forut for søknaden, eller på minst 3 G i løpet av de siste 36 månedene. Arbeidsledige kan få dagpenger i inntil 52 uker dersom tidligere inntekt var under 2 G, og ellers i inntil 104 uker. For å ha rett til dagpenger, stilles det blant annet krav om å være reell arbeidssøker, det vil si at man aktivt må søke arbeid og i utgangspunktet være villig og i stand til å ta ethvert arbeid, hvor som helst i landet.

Hvor mye dagpenger kan man få?

Dagpengene utgjør om lag 62,4 prosent av den tidligere inntekten. Dagpenger blir beregnet på grunnlag av inntekten i de siste tolv avsluttede kalendermånedene før søknadstidspunktet, eventuelt gjennomsnittet av de siste 36 avsluttede kalendermånedene før søknadstidspunktet dersom det gir bedre uttelling.

Permitterte kan også ha rett til dagpenger

Permittering innebærer at arbeidstakeren midlertidig fritas fra sin arbeidsplikt, samtidig som bedriften fritas midlertidig for sin lønnsplikt i et nærmere angitt tidsrom, men arbeidsforholdet består. For å kunne få dagpenger under permittering må permitteringen skyldes mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke. I tillegg må de generelle vilkårene for rett til dagpenger være oppfylt.

Se også Arbeidstilsynets faktaside om permittering. 

Lovverk

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ansvar for følgende lover og forskrifter knyttet til dagpenger under arbeidsløshet: