Organisering av arbeidsmarkedspolitikken

En aktiv arbeidsmarkedspolitikk skal stimulere til god tilgang på arbeidskraft, motvirke avgang fra arbeidslivet til varige trygdeytelser og redusere og forebygge arbeidsledighet.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har det overordnede ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken. Departementet utformer de overordnede føringene og planer for gjennomføring av arbeidsmarkedspolitikken, herunder å fremme forslag til Stortinget om endringer i lov og bevilgninger.

Arbeids- og velferdsforvaltningen

Arbeids- og velferdsforvaltningen omfatter både den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunens tjenester som inngår i de felles lokale NAV-kontorene. Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføringen av arbeidsmarkedspolitikken.

Organiseringen av NAV-kontoret er et forpliktende samarbeid mellom stat og kommune hjemlet i Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-loven) og nedfelt i lokale samarbeidsavtaler. Den lokale samarbeidsavtalen fastsetter hvilke tjenester det enkelte kontoret tilbyr utover minstekravet. Tjenesteinnholdet vil derfor variere noe fra kommune til kommune. NAV-kontorene kan også dekke flere kommuner gjennom interkommunalt samarbeid. Ved disse kontorene møter brukerne et integrert kontor, der ansatte i Arbeids- og velferdsetaten og kommunens sosialtjeneste jobber sammen om å finne gode løsninger for brukerne.

Kommunene kan legge inn ulike kommunale tjenester i NAV-kontoret. NAV-kontoret skal minst inneholde sosiale tjenester og kvalifiseringsprogram, i tillegg til oppgaver i Arbeids- og velferdsetaten. Noen steder er flyktningtjenesten en del av NAV-kontoret.

Andre etater og institusjoner

Arbeids- og velferdsforvaltningen samarbeider med ulike sektorer i gjennomføringen av arbeidsmarkedspolitikken, særlig utdanningssektoren om kvalifisering og helsesektoren i bistanden til personer med nedsatt arbeidsevne.

Arbeids- og velferdsforvaltningen samarbeider med Utlendingsdirektoratet (UDI), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og lokale myndigheter om å legge til rette for at flere innvandrere deltar i arbeidslivet.