Forsiden

Arbeidsmarkedspolitikken - institusjoner og organisering

Arbeids- og sosialdepartementet har det overordnede ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken. Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) står for gjennomføring av arbeidsmarkedspolitikken. Utlendingsdirektoratet (UDI) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er ansvarlige for oppgaver knyttet til deltakelsen i arbeidslivet blant innvandrere.

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet har det overordnede ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken. Departementets oppgaver faller innenfor tre hovedområder:

  • Departementet utformer politikk og overordnede planer for gjennomføring av politikken på eget arbeidsområde, herunder fremmer forslag til endringer i lov og bevilgninger overfor Storting.
  • Departementet utfører forvaltningsoppgaver som er tillagt departementet, og er klage- og overprøvingsinstans for saker som er behandlet i ytre etater.
  • Departementet setter mål, gir rammer, veileder og følger opp resultater i de underliggende etatene i samsvar med gjeldende lover og regler og politiske retningslinjer.

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) 

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) har ansvaret for gjennomføringen av arbeidsmarkedspolitikken. Den har en bred oppgaveportefølje som gir grunnlag for et helhetlig grep i arbeids- og velferdspolitikken.

Arbeids- og velferdsforvaltningen omfatter både den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunens tjenester som inngår i de felles lokale NAV-kontorene. Organiseringen av det lokale kontoret er basert på et forpliktende samarbeid mellom stat og kommune nedfelt i lokale samarbeidsavtaler. Den lokale samarbeidsavtalen fastsetter hvilke tjenester det enkelte kontoret tilbyr utover minstekravet. Tjenesteinnholdet vil derfor variere noe fra kommune til kommune.

Ved disse kontorene møter brukerne et integrert kontor, der ansatte i Arbeids- og velferdsetaten og kommunens sosialtjeneste jobber sammen om å finne gode løsninger for brukerne.

Kommunene kan legge inn ulike kommunale tjenester i kontoret. NAV-kontoret skal minst inneholde sosiale tjenester og kvalifiseringsprogram, i tillegg til statlige arbeids- og velferdstjenester.

Formålet med NAV-reformen er å:

  • få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad 
  • gjøre det enklere for brukerne og tilpasse forvaltningen til brukernes behov 
  • få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Arbeids- og velferdsetaten forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger under arbeidsløshet, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, barnetrygd, kontantstøtte med mer. 

Andre etater og institusjoner

Andre etater og institusjoner er også viktige for en god gjennomføring av arbeidsmarkedspolitikken: Utlendingsdirektoratet (UDI) er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen. Arbeidsinnvandringen fra land utenfor Norden og EØS/EFTA-området (såkalte tredjeland) er regulert. Arbeidstakere fra disse landene trenger som regel tillatelse for å ta arbeid i Norge. UDI gir informasjon om hvilke regler og retningslinjer som gjelder for de ulike typene arbeidstillatelsene, hvordan arbeidstakere skal gå fram for å søke, og hvordan arbeidsgivere skal gå fram når de ønsker å ansette arbeidskraft fra tredjeland.