Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) skal bidra til å skape et inkluderende samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked.

Etaten skal ivareta vanskeligstilte gruppers behov og bekjempe fattigdom, bl.a. ved å stimulere til arbeid og deltakelse. Etaten har også ansvar for å sikre inntekt ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeids- og velferdsdirektoratet har det overordnede ansvaret for at arbeids- og velferdsforvaltningen oppfyller de forventninger som stilles til etaten og når de mål og resultater som framgår av departementets oppdrag.

Direktoratet har ansvar for overordnet styring, ledelse og utvikling av Arbeids- og velferdsetaten (NAV), herunder:

  • Oppfølging i tråd med resultatkrav, styringsmodell, og verdigrunnlag
  • Lovpålagte og myndighetspålagte forhold som må sikres ivaretatt
  • Strategi- og virksomhetsutvikling
  • Utvikling av fag- og arbeidsmetodikk

Forvalter en tredjedel av statsbudsjettet

NAV betjener årlig 2,8 millioner brukere og forvalter om lag en tredel av statsbudsjettet. I årlige tildelingsbrev til Arbeids- og velferdsdirektoratet gir departementet rammer og retningslinjer for etatens virksomhet for inneværende år.

Mer informasjon

Nettside: http://www.nav.no/