Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet skal legge premisser for å følge opp at virksomhetene holder et høyt nivå med hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Arbeidstilsynet skal, på et faglig og selvstendig grunnlag, følge opp at virksomhetene ivaretar sitt ansvar etter arbeidsmiljølovgivningen, allmenngjøringslovgivningen og øvrig relevant regelverk som er tillagt Arbeidstilsynets myndighet.

Arbeidstilsynet har ulike virkemidler til rådighet i sitt arbeid: tilsyn, kunnskapsformidling, veiledning og samarbeid. Etaten benytter virkemidlene sine slik at de får størst mulig forventet effekt.

Arbeidstilsynet er en statlig etat underlagt departementet. Arbeidstilsynet består av et direktorat, i Trondheim, og en ytre etat med seks avdelinger. Avdelingene ivaretar etatens kjernevirksomhet og har landsdekkende ansvar for sine områder.

Nettside: http://www.arbeidstilsynet.no/