Kontakt Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Besøksadresse: Akersgata 64 - Vis kart
Postadresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Telefon: Sentralbord 22 24 90 90
Varelevering/budlevering: Varemottak Akersgata 59, innkjøring Munchs gt. 0180 Oslo

E-post

Arbeids- og inkluderingsdepartementet: postmottak@aid.dep.no
Arbeids- og inkluderingsministeren: postmottak@aid.dep.no
Ansatte i AID: Depkatalog
E-post til ansatte: fornavn.etternavn@aid.dep.no

Arbeids- og inkluderingsdepartementet kommenterer ikke enkeltsaker, og kan ikke instruere eller overprøve saksbehandlingen i Arbeids- og velferdsetaten (Nav), Trygderetten, Arbeidstilsynet eller andre underliggende virksomheter. For spørsmål angående enkeltsaker ber vi deg henvende deg direkte til den aktuelle virksomheten.

Pressehenvendelser

Tlf: 916 73 519
Presse@aid.dep.no
Pressekontakter

Skriftlige henvendelser til departementet

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å ikke sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post til departementet.

Departementet kan ikke svare på henvendelser som inneholder taushetsbelagte opplysninger på e-post. Taushetsbelagte opplysninger er for eksempel opplysninger om noens helsetilstand. Vi ber deg derfor oppgi fullt navn og adresse hvis du ønsker et svar på denne typen henvendelser.

Offentlighetslova

Arbeids- og inkluderingsdepartementet er forpliktet til å behandle alle dokumenter, også e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentlighetslova. Det betyr at alle dokumenter, inkludert all post til og fra departementet, som hovedregel er offentlige.

Den som ønsker det, kan be om innsyn i departementets saksdokumenter. Dersom dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger, vil opplysningene bli sladdet før det gis innsyn i dokumentet.

Offentlig journal

Departementet er etter arkivlova forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra departementet føres opp. Følgende opplysninger går som hovedregel fram av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen blir imidlertid alltid ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger. 

Motta post fra departementet i Digipost eller e-Boks

I likhet med mange andre offentlige virksomheter sender departementet post til din digitale postkasse.

Les mer om hvordan du oppretter digital postkasse fra Digipost eller e-Boks på www.norge.no.