Ansvarsområder og oppgaver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, inkludering, pensjoner og velferd.

Oppgaver

Departementets oppgaver faller innenfor tre hovedområder:

Være sekretariat for statsråden: Departementet skal bistå politisk ledelse med å utforme politikk og overordnede planer for gjennomføring av politikken på eget arbeidsområde, understøtte kommunikasjonen med Storting og Regjering og framlegge viktige enkeltsaker for politisk ledelse.

Ivareta forvaltningsoppgaver: Departementet skal utføre forvaltningsoppgaver som er tillagt departementet, og være klage- og overprøvingsinstans for saker som er behandlet i ytre etater.

Styre og følge opp underliggende virksomheter: Departementet skal sette mål, gi rammer, veilede og følge opp resultater i de underliggende etatene i samsvar med gjeldende lover og regler og politiske retningslinjer.

Ansvarsområder

Arbeidsmarked

Arbeidsmarkedspolitikken skal legge til rette for et velfungerende arbeidsmarked. Høy yrkesdeltakelse og god utnyttelse av arbeidskraften, er en forutsetning for høy verdiskaping og for å opprettholde og videreutvikle velferdssamfunnet. 

En aktiv arbeidsmarkedspolitikk skal stimulere til god tilgang på arbeidskraft, motvirke avgang fra arbeidslivet til varige trygdeytelser og redusere og forebygge arbeidsledighet. Politikken for arbeidsinnvandring skal legge til rette for at bedrifter og virksomheter ved behov kan rekruttere kvalifisert arbeidskraft fra utlandet på en enkel og effektiv måte. Høy yrkesdeltakelse er viktig for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller og forhindre fattigdom.

Inntektspolitikken og det inntektspolitiske samarbeidet har som formål å bidra til koordinering av  lønnsdannelsen og dermed bidra til en moderat pris- og lønnsvekst, som vil styrke grunnlaget for varig høy sysselsetting og lav arbeidsledighet.

Arbeidsmiljø

Målet med arbeidsmiljø- og sikkerhetspolitikken er et arbeidsliv med plass for alle, som sikrer arbeidstakernes medvirkning, medbestemmelse og behov for vern og trygghet, og som gir en hensiktsmessig tilpasning til utviklingen i næringslivet. Hovedstrategien er å bidra til at virksomhetene selv, gjennom systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, forebygger ulykker og helseskade. Myndighetenes hovedvirkemidler i arbeidet er regelverk, tilsyn, veiledning, kunnskapsutvikling og samarbeid. 

Departementet har etatsstyringansvar for Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), samt adminitrativt ansvar for Arbeidsretten og Riksmekleren.

Integrering

Målet for integreringspolitikken er god integrering av innvandrere i arbeids- og samfunnsliv.

Integreringspolitikken handler om bosetting av flyktninger, kvalifisering av voksne innvandrere, mangfold i arbeidslivet, forebygge negativ sosial kontroll og andre barrierer for full deltakelse i arbeids- og samfunnslivet, statsborgerskap, tolking i offentlig sektor, sivilsamfunnets rolle på integreringsområdet, samt tilskudd til kommuner og frivilligheten.

På integreringsfeltet har departementet ansvar for forvaltning av introduksjons- og integreringsloven, tolkeloven og statsborgerloven. Departementet har ansvar for etatsstyring av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og gir oppdrag til Bufdir, HK-dir og UDI.

Velferd

Velferdspolitikken har som mål at alle skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn. Arbeids- og velferdspolitikken skal legge til rette for at flest mulig i yrkesaktiv alder kan forsørge seg selv gjennom arbeid.

Inntektssikringsordningene skal gi økonomisk trygghet for personer som midlertidig eller varig ikke kan delta i arbeidslivet, ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter i forbindelse med sykdom, arbeidsledighet, barns sykdom, midlertidig svikt i arbeids- og inntektsevnen, uførhet og alderdom. Inntektssikringsordningene skal også bidra til utjevning av inntekt og levekår gjennom livsløpet og mellom grupper, og bidra til selvforsørgelse slik at den enkelte skal klare seg best mulig i dagliglivet.

Pensjon

Pensjonspolitikken skal sikre inntekt i alderdommen og legge til rette for en fleksibel og gradvis overgang fra arbeid til pensjon. Det nye pensjonssystemet er innrettet mot fire hovedmål. Det skal være økonomisk og sosialt bærekraftig, gi god motivasjon til arbeid, ha god fordelings- og likestillingsprofil og bygge på enkle hovedprinsipper.