Nemnder, styrer, råd og utvalg under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Oversikt over nemnder, styrer, råd og utvalg under Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Midlertidige nemnder, råd og utvalg under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Permanente nemnder, styrer, råd og utvalg under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden

  Uavhengig klagenemnd som avgjør tvister mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om sykepenger i arbeidsgiverperioden etter folketrygdloven.

 • Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd

  Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd skal ivareta en jevnlig dialog mellom statsråden og organisasjonsledere for arbeidslivets parter om sentrale utfordringer i arbeidslivs- og pensjonspolitikken. Ved behandling av aktuelle likestillingspolitiske spørsmål møter også likestillingsministeren i rådet.

 • Den norske ILO-komite

  Den viktigste oppgaven for den norske ILO-komiteen er å drøfte saker som følger av vårt medlemskap i den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO). Komiteen drøfter også andre internasjonale spørsmål som gjelder arbeidsmarked, sysselsetting og arbeidsmiljø.

 • Det faglig utvalg for førerhundspørsmål

  Rådgivende organ for Arbeids- og velferdsdirektoratet i spørsmål om førerhundarbeid, bl.a. godkjenning av hunder, kandidater, ekvipasjer. Også rådgivende organ for førerhundskolene.

 • Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU)

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) legger til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi.

 • Rikslønnsnemnda

  Rikslønnsnemnda er opprettet med hjemmel i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister og i lov om tjenestetvister. Nemnda behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som de lovgivende myndigheter vedtar skal løses av Rikslønnsnemnda ved tvungen lønnsnemnd.

 • Servicehundutvalget

  Utvalget skal bistå Arbeids- og velferdsetaten i forbindelse med anskaffelse og formidling av servicehund og krav om stønad til kjøp av servicehund.

 • Styret for pensjonsordningen for apotekervirksomhet

  Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) er en lovfestet pensjonsordning for ansatte ved apotek.

 • Styret for pensjonsordningen for sykepleiere

  Pensjonsordningen for sykepleiere er lovfestet og ifølge loven skal ordningen ha et styre på tre medlemmer med personlige varamenn som oppnevnes av departementet for fire år om gangen. Ett av medlemmene skal representere sykepleierne og ett arbeidsgiverne. Det tredje medlem er styrets formann. Departementet treffer vedtak om godtgjørelse til styremedlemmene.

 • Styret i Maritim pensjonskasse

  Styret i Maritim pensjonskasse har det overordnede ansvaret for at pensjonsordningen og reguleringsfondet forvaltes i samsvar med bestemmelser fastsatt i og i medhold til lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs.

 • Tariffnemnda

  Tariffnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan. Det er et kollegialt organ hvor de mest representative partene er representert. Tariffnemnda kan etter krav fra en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon fastsette at lønns- og arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, også for utenlandske arbeidstakere og uorganiserte norske arbeidstakere.

 • Tvisteløsningsnemnda

  Tvisteløsningsnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som ble opprettet i 2006 for å avgjøre enkelte tvister etter arbeidsmiljøloven.

 • Tvisteløsningsnemnda for løsning av tvister mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunene etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven

  Nemnd for forhold knyttet til NAV-kontorenes lokalisering, utforming, organisering mv.