Nemnder, styrer, råd og utvalg

Permanente nemnder, styrer, råd og utvalg under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden

  Uavhengig klagenemnd som avgjør tvister mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om sykepenger i arbeidsgiverperioden etter folketrygdloven.

 • Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd

  Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd skal ivareta en jevnlig dialog mellom statsråden og organisasjonsledere for arbeidslivets parter om sentrale utfordringer i arbeidslivs- og pensjonspolitikken. Ved behandling av aktuelle likestillingspolitiske spørsmål møter også likestillingsministeren i rådet.

 • Den norske ILO-komite

  Den viktigste oppgaven for den norske ILO-komiteen er å drøfte saker som følger av vårt medlemskap i den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO). Komiteen drøfter også andre internasjonale spørsmål som gjelder arbeidsmarked, sysselsetting og arbeidsmiljø.

 • Det faglig utvalg for førerhundspørsmål

  Rådgivende organ for Arbeids- og velferdsdirektoratet i spørsmål om førerhundarbeid, bl.a. godkjenning av hunder, kandidater, ekvipasjer. Også rådgivende organ for førerhundskolene.

 • Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU)

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) legger til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi.

 • Rikslønnsnemnda

  Rikslønnsnemnda er opprettet med hjemmel i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister og i lov om tjenestetvister. Nemnda behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som de lovgivende myndigheter vedtar skal løses av Rikslønnsnemnda ved tvungen lønnsnemnd.

 • Styret for pensjonsordningen for apotekervirksomhet

  Oversikt over styret for pensjonsordningen for apotekervirksomhet leder pensjonsordningen for apoteketaten.

 • Styret for pensjonsordningen for sykepleiere

  Oversikt over styret for pensjonsordningen for sykepleiere.

 • Styret i Maritim pensjonskasse

  Oversikt over styret for Maritim pensjonskasse (MPK).

 • Tariffnemnda

  Tariffnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan. Det er et kollegialt organ hvor de mest representative partene er representert. Tariffnemnda kan etter krav fra en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon fastsette at lønns- og arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, også for utenlandske arbeidstakere og uorganiserte norske arbeidstakere.

 • Tvisteløsningsnemnda

  Tvisteløsningsnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som ble opprettet i 2006 for å avgjøre enkelte tvister etter arbeidsmiljøloven.

 • Tvisteløsningsnemnda for løsning av tvister mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunene etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven

  Nemnd for forhold knyttet til NAV-kontorenes lokalisering, utforming, organisering mv.