Midlertidige nemnder, råd og utvalg under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • Lovutvalg om negativ sosial kontroll

  Lovutvalget skal utrede de samlede juridiske problemstillingene i saker som gjelder negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold.

 • Utval om integreringspolitikk og arbeidsinnvandrarar

  Utvalet skal sjå på korleis arbeidsinnvandrarar og deira familiemedlem kan bli betre integrert i norsk arbeids- og samfunnsliv. Utvalet skal gå gjennom situasjonen til denne gruppa, og føreslå tiltak og endringar som eit ledd i vidareutviklinga av integreringspolitikken.

 • Ekspertutvalg om Arbeidsretten

  Ekspertutvalg som skal utrede visse administrative sider ved Arbeidsretten.

 • Klagenemnd for EØS-saker

  Klagenemnda skal behandle klager på saker som gjelder erstatning for økonomisk tap i forbindelse med Nav-saken.

 • Pensjonsutvalget

  Pensjonsutvalget skal evaluere pensjonsreformen som ble innført i 2011.