Utvalg for styrket vern mot nattarbeid mv. for arbeidstakere i varehandelen

Hovedformålet med utvalget er å vurdere behovet for endringer i regelverk eller andre tiltak, for å ivareta hensynet til arbeidstakeres vern ved kvelds-, helge- og nattarbeid i varehandelen.

Utvalget skal kartlegge omfanget av og innholdet i nattarbeid, alenearbeid og helgearbeid i varehandelen, og skal også se på virksomhet som er nær tilknyttet varehandelen. På bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget skal utvalget vurdere behovet for endringer i regelverk eller andre tiltak, og legge fram forslag for å ivareta hensynet til arbeidstakeres vern ved kvelds-, helge- og nattarbeid. Formålet med utvalget er ikke å behandle bestemmelser om åpningstider, men å vurdere forhold som gjelder situasjonen for arbeidstakere, i lys av utfordringer for blant annet arbeidsmiljø og helse ved natt- og alenearbeid mv. Utvalget skal vurdere alternative tiltak og konsekvenser for bl.a. arbeidstakere, kunder, varehandelen og tilgrensende næringer.

Utvalget er satt ned av Arbeids- og inkluderingsdepartementet og skal avlevere sin rapport innen 1. juni 2024.

Utvalgets sammensetning:
Ingrid Finboe Svendsen, Direktør for Thomas Angells Stiftelser, (Trondheim) (leder)
Christopher Ray Beckham, Forbundsleder, HK Norge (Bergen)
Trond Vegard Sæle, 2. nestleder, Negotia (Sandefjord)
Sigbjørn Mygland, Direktør forhandling og tariff, NHO Service og Handel (Oslo)
Astrid Flesland, Fungerende leder tariff, Virke (Oslo)
Martine Pedersen, forsker, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Oslo)