Lavlønnsutvalget

Hovedformålet med utvalget er å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag som kan danne en felles virkelighetsforståelse av omfang og utvikling av lavlønn i Norge.

Lavlønnsutvalget skal vurdere omfang og utvikling av lavlønn i Norge. Det skal avlevere sin rapport innen 15. juni 2024.

Arbeidsmarkedet er den viktigste arenaen for opptjening og fordeling av inntekt og lønn er den viktigste inntektskilden til husholdningene.  Utviklingen i lønnsfordelingen og omfanget av lavlønn har stor betydning for inntektsfordelingen samlet sett. Den norske lønnsforhandlingsmodellen, frontfagsmodellen, er kjennetegnet ved at den bidrar til små lønnsforskjeller, stor omstillingsevne, høy sysselsetting og lav ledighet.

Men også Norge påvirkes av globale trender. De senere år har det vært økt interesse for kunnskap om lavlønte både internasjonalt og i Norge. Det er likevel behov for ytterligere kunnskapsgrunnlag og analyser av problemstillinger rundt lavlønn.

Mandat

Utvalgets sammensetning:

Forskningsdirektør Linda Nøstbakken, Oslo (leder)
Sjeføkonom i LO Roger Bjørnstad, Nesodden
Fagdirektør i NHO Torill Randi Lødemel, Oslo
Spesialrådgiver i Spekter Astrid Driva Rødsand, Nesodden
Sjeføkonom i Virke Lars Eivind Haartveit, Bærum
Avdelingsdirektør i KS Hege Mygland, Nittedal
Samfunnspolitisk rådgiver i YS Lin Andrea Gulbrandsen, Oslo
Fagsjef i Unio Rolf Edvard Stangeland, Nordre Follo
Arbeidslivssjef i Akademikerne Nina Sverdrup Svendsen, Oslo
Professor Manudeep Bhuller, Oslo
Professor Torberg Falck, Trondheim
Professor Julie Riise, Bergen
Stipendiat Fredrik Bakkemo Kostøl, Gjøvik