Klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten

Utvalg som foretar en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten.

Det er satt ned et offentlig utvalg som skal foreta helhetlig gjennomgang av klage- og ankesakskjeden i Arbeids- og velferdsetaten for alle sakstyper på statlig del, samt Trygderetten, og alle saksområder som sorterer under Trygderettens kompetanseområde. Gjennomgangen skal også inkludere de ordinære domstolenes og Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperiodens behandling av disse sakene. Klager på kommunale ytelser/tjenester holdes utenfor gjennomgangen.

Utvalget mottok 18. februar 2022 en presisering av mandatet som understreket ivaretakelse av brukernes rettssikkerhet som et sentralt hensyn for utvalget.

Utvalget ble oppnevnt i statsråd 13. august 2021. Utvalget har gitt sin rapport den 31. mars 2023.

Mandat

Ekspertutvalgets medlemmer

Roald Hopsnes, førsteamanuensis Universitet i Bergen, Bergen (leder siden april 2022)
Jussi Erik Pedersen, lagdommer Hålogaland lagmannsrett, Tromsø
Omar Salem Rathore, advokat Regjeringsadvokaten, Oslo
Erik Stene, fagdirektør for samfunn og strategi i Statens helsetilsyn, Steinkjer
Anneli Bendiksen, advokat, Tromsø
Ruth Louise Osborg, tingrettsdommer Sunnmøre tingrett og leder for Disiplinærnemnda for advokater, Ålesund
Nina Drange, forsker/post doc ved Frisch-senteret, tilknyttet SSB, Oslo (nytt medlem siden april 2022)