Klagenemnd for EØS-saker

Klagenemnda skal behandle klager på saker som gjelder erstatning for økonomisk tap i forbindelse med Nav-saken.

Klagenemnda skal behandle klager på saker som gjelder erstatning for økonomisk tap etter lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning som følge av Arbeids- og velferdsetatens feilaktige praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger, samt de tidligere ytelsene rehabiliteringspenger og attføringspenger, ved opphold i annet EØS-land.

Klagenemnda ble opprettet i 2020.

Aktive medlemmer:

Leder Bjarte Askeland
Medlem Lene Knapstad
Medlem Christian Lundin
Settemedlem Brynhild Salomonsen

Medlemmene i nemnda oppnevnes av Arbeids- og inkluderingsdepartementet for ett år av gangen, og arbeidet avsluttes når EØS-klagesakene er ferdig behandlet.