Tariffnemnda

Tariffnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan. Det er et kollegialt organ hvor de mest representative partene er representert. Tariffnemnda kan etter krav fra en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon fastsette at lønns- og arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, også for utenlandske arbeidstakere og uorganiserte norske arbeidstakere.

Opprettet: 1994
Type: Nemnd

Tariffnemnda fikk nytt sekretariat og nye nettsider 1.1.2018.

Tariffnemndas vedtak

Vedtak som fattes av Tariffnemnda etter 1.1.2018 finner du på nemndas nye nettsider

Vedtak fattet av Tariffnemnda fram til og med 31.12.2017, finner du på regjeringen.no

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Det følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler (lov 4. juni 1993 nr. 58) § 2 at Kongen skal oppnevne en tariffnemnd. Tariffnemnda har myndighet til å treffe vedtak om at en landsomfattende tariffavtale helt eller delvis skal gjelde for alle arbeidsakere som utfører arbeid av den art tariffavtalen omfatter.

Kontakt

Postadresse: Tariffnemnda, Postboks 4720, Torgard, 7468 Trondheim
Nettsted: http://www.tariffnemnda.no