Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda er opprettet med hjemmel i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister og i lov om tjenestetvister. Nemnda behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som de lovgivende myndigheter vedtar skal løses av Rikslønnsnemnda ved tvungen lønnsnemnd.

Opprettet: 1956
Type: Nemnd

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Frivillig tvisteløsningsorgan for partene i arbeidslivet ved tvister etter arbeidstvistloven § 6 nr. 3.

Behandling i Rikslønnsnemnda

Kjennelser i Rikslønnsnemnda

Kontakt

Postadresse: Rikslønnsnemnda, Postboks 4720 Torgard, 7468 Trondheim
Eget nettsted: http://www.rikslonnsnemnda.no