Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda er opprettet med hjemmel i lov om lønnsnemnd i arbeidstvister og i lov om tjenestetvister. Nemnda behandler interessetvister som partene i arbeidslivet frivillig bringer inn til avgjørelse, og tvister som de lovgivende myndigheter vedtar skal løses ved tvungen lønnsnemnd. Rikslønnsnemnda fikk nye nettsider og nytt sekretariat 1.1.2018.

Kjennelser i Rikslønnsnemnda

Les mer om

Rikslønnsnemndas nettsider

Fra 1. januar 2018 finner du Rikslønnsnemndas nettsider her