Tvisteløsningsnemnda for løsning av tvister mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunene etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven

Nemnd for forhold knyttet til NAV-kontorenes lokalisering, utforming, organisering mv.

Opprettet: 2007
Nemnda ble re-oppnevnt 4. februar 2021

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Nemnda tar stilling til de forhold som partene ikke har inngått avtale om. Dette følger av forskrift om løsning av tvister mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunene § 4 tredje ledd, jf. § 3 første ledd: lokalisering, utforming, organisering, drift og hvordan kontoret skal samhandle med representanter for kontorets brukere og med kommunens øvrige tjenestetilbud.

Nemnda ledes av Hege Farnes Hildrum og består i tillegg av to representanter: Rune Solberg utpekt av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Tor Allstrin utpekt av KS (kommunesektorens organisasjon).