Permanente nemnder, styrer, råd og utvalg

Tvisteløsningsnemnda for løsning av tvister mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunene etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven

Nemnd for forhold knyttet til NAV-kontorenes lokalisering, utforming, organisering mv.

Om Tvisteløsningsnemnda for løsning av tvister mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunene etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven

Opprettet: 2007

Oppdatert: 2022

Type: Nemnd

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Nemnda tar stilling til de forhold som partene ikke har inngått avtale om. Dette følger av forskrift om løsning av tvister mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunene § 4 tredje ledd, jf. § 3 første ledd: lokalisering, utforming, organisering, drift og hvordan kontoret skal samhandle med representanter for kontorets brukere og med kommunens øvrige tjenestetilbud.

Nemnda ledes av Hege Farnes Hildrum og består i tillegg av to representanter, en utpekt av Arbeids- og velferdsdirektoratet og en av KS.