Tvisteløsningsnemnda for løsning av tvister mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunene etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven

Nemnd for forhold knyttet til NAV-kontorenes lokalisering, utforming, organisering mv.

Om Tvisteløsningsnemnda for løsning av tvister mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunene etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven

Opprettet: 2007

Type: Nemnd

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Nemnda tar stilling til de forhold som partene ikke har inngått avtale om, jf. forskriften §3 første ledd: lokalisering, utforming, organisering, drift og hvordan kontoret skal samhandle med representanter for kontorets brukere og med kommunens øvrige tjenestetilbud. Merknad: Nemnda er et hvilende organ og blir kun kontaktet ved behov. Det har ikke vært aktivitet de to siste årene.