Statens pensjonskasse

Statens pensjonskasse (SPK) administrerer den obligatoriske offentlege tenestepensjonsordninga for statstilsette og for kommunalt og fylkeskommunalt tilsette lærere.

 I tillegg er ein del fristilte statlege verksemder og noen ideelle-, religiøse og arbeidslivsorganisasjoner medlemer hos SPK. Desse verksemdene kan melde seg ut av SPK dersom dei ønsker det. SPK administrer også tenestepensjonsordningar for bl. a. statsråder, stortingsrepresentaner, apotekverksemd med flere.

Ytelsene frå SPK er alderspensjon, uførepensjon og etterlatnepensjon.

SPK er ei underliggjande verksemt til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, men SPK forvaltar også ordninger som tilhører andre departementers sektoransvar. Mellom anna administrerer SPK gruppelivs- og yrkesskadeforsikring samt bustadlånsordningen for staten. Desse ordningane tilhører Kommunal og moderniseringsdepartementet sitt sektoransvar. SPK ble opprettet i 1917 og har ca. 450 ansatte.

Nettside: http://www.spk.no/