Regjeringen starter arbeidet med en ny industrimelding

Næringsminister Cecilie Myrseth vil ha en kraftsamling for norsk industri, og starter nå arbeidet med en ny stortingsmelding om industri som skal legges frem våren 2025.

Næringsminister Cecilie Myrseth besøker industribedriften Nordox i Oslo.
Næringsminister Cecilie Myrseth besøker industribedriften Nordox i Oslo. F.v. leder i Fellesforbundet Jørn Eggum, direktør i Nordox Lars Thomasgaard og leder i Forbundet Styrke, Frode Alfheim.

– Det går bra i store deler av norsk industri. Samtidig er det viktig at vi ser fremover og tar tak i de utfordringene vi står overfor og hvordan vi skal løse dem. Målet er å få flere industriarbeidsplasser og økt verdiskaping i Norge. Det er dette arbeidet vi starter på nå, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

Det har skjedd mye de siste årene som påvirker norsk industri; stor geopolitisk usikkerhet på grunn av krig og konflikt, økonomisk usikkerhet og økende etterspørsel etter grønne løsninger.

– Vi trenger en industri som er rustet for å møte fremtidens utfordringer. Jeg vil besøke og hente innspill fra industribedrifter og industriarbeidere over hele landet om hvilke utfordringer vi står overfor, og ikke minst hvilke løsninger vi trenger for at vi skal ha trygge industriarbeidsplasser i Norge, sier næringsminister Myrseth.

Viktig å utvikle eksisterende industri

Norsk næringsliv skal gjennom den største omstillingen i moderne tid. Norge har verdifulle naturressurser, sterke kunnskapsmiljøer, og industriell kompetanse, det er viktige forutsetninger for å utvikle lønnsomme, grønne arbeidsplasser. 

– Industribedrifter er hjørnesteinen i mange lokalsamfunn over hele landet, med en lang og stolt fortid. Dette skal vi ta med oss inn i arbeidet med meldingen. Vi skal utvikle, ikke avvikle den industrien vi har, sier Myrseth.

Industrien er strategisk og geopolitisk viktig

Stor geopolitisk usikkerhet har ført til økt oppmerksomhet knyttet til tilgang til kritiske råvarer og industriprodukter. Kinesisk industri har tatt dominerende posisjoner internasjonalt. I Europa og USA er det økt oppmerksomhet om strategiske verdikjeder, særskilt knyttet til kritiske mineraler, metaller og industriprodukter som er viktige for grønne og digitale teknologier for fremtiden.

– Norge er allerede en viktig leverandør av mange kritiske råvarer. Vi må utnytte våre konkurransefortrinn for å videreutvikle eksisterende virksomhet og bygge nye næringer i en verden som stadig er i endring. Med en ny industrimelding skal vi legge til rette for omstilling, bidra til reduserte utslipp og redusere sårbarhet i kritiske verdikjeder, sier næringsminister Myrseth.

Vil styrke forsvarsindustrien

I begynnelsen av juni samlet alle partiene på Stortinget seg om en ny langtidsplan for Forsvaret. Det innebærer en langsiktig forpliktelse fra alle partier om å styrke Norges forsvarsevne de neste 12 årene.

– Forsvarsindustrien er en sentral del av totalforsvaret og nasjonal beredskap, og vi må styrke den nasjonale forsvarsindustrien med økt produksjonsevne. Det vil også være en viktig del av arbeidet med industrimeldingen, sier næringsministeren.